Recycling

Leden van de Vereniging Afvalbedrijven zorgen voor inzameling, sortering en bewerking van afgedankte materialen en dat deze als grondstof weer de keten ingaan. Schaarste aan grondstoffen, en daarmee gepaard gaande stijgende grondstofprijzen, en maatschappelijke betrokkenheid maken dat bedrijven steeds meer inzetten op recycling. Met het grootschalig terugwinnen van grondstoffen bereikt de sector dat waardevolle grondstoffen beschikbaar en betaalbaar blijven. Niet alleen het milieu en het klimaat zijn daarbij gebaat, ook onze economie.

Van oudpapier naar krant

Afvalbedrijven sluiten kringlopen. Elke stroom heeft zijn eigen route. Oudpapier komt terug in kranten en boeken, asfaltpuin in de nieuwe wegen, gebruikt hout gaat naar de spaanplaatindustrie, betonpuin via slopers, inzamelaars en brekers naar betonproducenten. Om kringlopen te sluiten, zetten bedrijven samen met producenten inzamel- en recyclingsystemen op. Zo worden bijvoorbeeld gebruikte aluminium koffiecapsules gerecycled. Via een uitgebreid landelijk inzamelsysteem komen de cups terecht bij de scheidingsinstallatie, waar de koffie van het aluminium wordt gescheiden.

Samenwerking met producenten

Afvalbedrijven en producenten werken samen aan duurzaam produceren. Door bij de productontwikkeling al rekening te houden met recycling, kunnen grote stappen worden gezet bij de ontleding van een product. Ze ontwikkelen innovatieve concepten om producten die aan het einde van hun gebruik raken, terug te brengen in het productieproces. De bedrijven ontzorgen en bieden totaalpakketten aan. Met de cradle-to-cradle-principes als leidraad zet de afvalsector systemen op voor onder meer vloerbedekking, elektronica en kantoormeubilair. Zo worden oude bureaustoelen succesvol ontmanteld en ‘ontleed’ in zuivere grondstoffen.

Naar voren in de keten

Afvalbedrijven worden steeds actiever aan de voorkant van de keten. Kansen voor verduurzaming liggen vooral voorin de productketen. De afvalsector adviseert producenten en gemeenten bij het voorkomen van het ontstaan van afval. Ook werken ze mee aan ‘ecodesign’: het zodanig ontwerpen van producten dat ze optimaal recyclebaar zijn. Afvalbedrijven hebben de kennis en ervaring in huis, die benut kan worden in de hele kringloop: van ontwerp tot productie, service-design en retourlogistiek.

Contactpersoon

Lennert Vermaat

e-mail

073-627 94 44