Header fietser

Nieuws

Publicatie - 1 maart 2022

Composteren en verbranden toegenomen, storten opnieuw afgenomen

Rapportage ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2020’ gepubliceerd

De cijfers over 2020 laten zien dat 9% meer gft is gecomposteerd, 3% meer afval is verbrand en 14% minder afval is gestort ten opzichte van het jaar ervoor. Er is minder geïmporteerd afval verbrand en er is minder bedrijfsafval en bouw- en sloopafval gestort.

In 2020 is 1,7 miljoen ton gft-afval gecomposteerd, 7,6 miljoen ton afval verbrand en 2,0 miljoen ton afval (netto) gestort. In totaal is 2,7 miljoen ton grond en 1,8 miljoen ton baggerspecie verwerkt. Dit blijkt uit de rapportage ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2020’ van de Werkgroep Afvalregistratie.

Composteren en vergisten

De verwerking van gft-afval is met 9% toegenomen. In totaal is in 2020 1,9 miljoen ton afval bij gft-verwerkers verwerkt. Naast 1,7 miljoen ton gft-afval betreft dit onder meer groenafval en swill (keukenafval en etensresten van horeca). In 2020 is 0,7 miljoen ton compost geleverd. In vergistingsinstallaties is 0,5 miljoen ton gft-afval verwerkt. Hierbij wordt voorafgaand aan het composteerproces eerst biogas gemaakt, dat wordt gebruikt voor de opwekking van energie.

Verbranden

De totale hoeveelheid verbrand restafval in Nederlandse installaties bedraagt in 2020 in totaal 7,6 miljoen ton. Dit is een stijging van 3% ten opzichte van 2019. 6,5 miljoen ton daarvan komt uit Nederland, een stijging van 11%. 1,1 miljoen ton komt uit het buitenland, een daling van 30%. De energie uit de Nederlandse installaties wordt onder meer geleverd als warmte aan industrie en kassen, en gebruikt als stadsverwarming. Deze geproduceerde energie is in 2020 met 2% gestegen.

Storten

In 2020 is het storten van afval met 14% afgenomen tot 2,4 miljoen ton. 2,0 miljoen ton is daadwerkelijk gestort en 0,4 miljoen ton is toegepast als bouwstof zoals vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit. Ten opzichte van 2019 zijn vooral minder bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, shredderafval, asbest en afval van communale RWZI’s gestort.

Grond en baggerspecie

In 2020 is 2,7 miljoen ton verontreinigde grond verwerkt door reiniging, immobilisatie of storting. 46,2 miljoen ton grond is rechtstreeks toegepast, bijvoorbeeld in geluidswallen of voor wegfundering. Er is 1,8 miljoen ton baggerspecie verwerkt en 6,3 miljoen ton is direct toegepast in de (water)bodem.

___

Afvalverwerking in Nederland in het algemeen

In Nederland ontstaat jaarlijks ongeveer 60 miljoen ton afval. Dit wordt op verschillende manieren verwerkt. Ongeveer 80% wordt gerecycled. Het composteren en vergisten van gft-afval valt onder recyclen. Het grootste deel van de rest wordt verbrand in afvalverbrandingsinstallaties, waarbij energie en grondstoffen worden teruggewonnen. Het afval dat niet gerecycled of verbrand kan worden, wordt milieuverantwoord gestort. In het rapport ’Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2020’ staan gegevens over het verbranden en storten van afval, en over het verwerken van gft-afval. Composteerders van (uitsluitend) groenafval worden niet geënquêteerd voor de rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie. Ook is de verwerking van grond en baggerspecie opgenomen in het rapport. Deze laatste twee stromen worden niet meegenomen in de totale hoeveelheid afval die ontstaat in Nederland.

Werkgroep Afvalregistratie

De Werkgroep Afvalregistratie inventariseert jaarlijks de hoeveelheid verbrand, gestort, vergist en/of gecomposteerd afval en de verwerking van grond en baggerspecie in Nederland. In de Werkgroep participeren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Afvalbedrijven en de afdelingen Bodem+ en Afval Circulair van Rijkswaterstaat. De verzamelde gegevens worden gecontroleerd en vervolgens gerapporteerd. Voor 2020 zijn deze gegevens vastgelegd in het rapport ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2020’. In het rapport is de verwerking van afval getalsmatig weergegeven. De gegevens van de Werkgroep gelden als landelijk uitgangspunt en worden onder meer gebruikt voor de monitoring en evaluatie van de uitvoering van het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3).

Liane Schoonus

Contactpersoon
Liane Schoonus

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen