Header energie-licht

Gedragscode

Gedragscode Vereniging Afvalbedrijven

De Vereniging Afvalbedrijven heeft in overleg met haar leden een gedragscode geformuleerd waaraan de bedrijven zich bij lidmaatschap binden.

  • Leden van de Vereniging Afvalbedrijven gedragen zich zodanig dat het vertrouwen in de afvalbe-/verwerkingsbranche en in hun eigen organisatie toeneemt;
  • Leden zullen elkaar respecteren ongeacht marktposities, activiteiten en concurrentie;
  • Leden zullen bij het verkondigen van opinies fatsoensnormen in acht nemen;
  • Leden zullen elkaar bijstaan in geval van calamiteiten;
  • Leden van de Vereniging Afvalbedrijven be- en verwerken de hen toevertrouwde afvalstoffen op maatschappelijk verantwoorde wijze. Hiermee wordt bedoeld met in achtneming van de geldende wettelijke en milieuhygiënische normen. Leden vermijden het aangaan van verplichtingen die dit streven in gevaar kunnen brengen;
  • Leden werken conform een gecertificeerd systeem van milieuzorg;
  • Bij het verlenen van medewerking aan publiciteitsmedia in welke vorm dan ook, staan de verantwoordelijkheid en de maatschappelijk betamelijke zorgvuldigheid van individuele leden voorop. In kwesties die duidelijk de gehele afvalsector aangaan, zoeken de leden eerst overleg met het bestuur;
  • Leden van de Vereniging Afvalbedrijven trachten eventuele onderlinge geschillen in eerste instantie te beslechten door overleg en het in acht nemen van de gedragsregels. Indien het overleg leidt tot onbevredigend resultaat dan wordt het bestuur verzocht te bemiddelen.

Bij overtreding van één of meer bovengenoemde gedragsregels zal het bestuur – omkleed met redenen – het nader te bepalen sanctiebeleid toepassen.

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid