Header fietser

Circulaire economie

Samen bouwen aan een circulaire toekomst.

Samen bouwen aan een circulaire toekomst.

Circulaire economie = onze ambitie

Als (afval)bedrijfsleven willen we het verschil maken. Samen met onze ketenpartners, collega’s en overheden werken we aan een toekomst van het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen. Een toekomst waarin ook fossiele brandstoffen een marginale rol spelen. In Nederland recyclen we al circa tachtig procent van het afval. Onze uitdaging: een nóg grotere bijdrage leveren aan klimaat- en recyclingdoelen.

Grondstofleveranciers

Afvalbedrijven ontwikkelen zich tot grondstofleveranciers. Onze branche sluit materiaalkringlopen en levert gerecyclede materialen en duurzame energie.

Een circulaire economie...

… is aantrekkelijker, schoner en gezonder om in te leven.
… biedt een oplossing voor de grondstoffenschaarste.
… draagt bij aan klimaatbescherming.
… maakt ons minder afhankelijk van fossiele grond- en brandstoffen.
… verlaagt de milieudruk.
… creëert kansen voor innovatie, kenniseconomie en werkgelegenheid.
… bezorgt het (afval)bedrijfsleven en ketenpartners een economische impuls.

vragen over circulaire economie

 • Welke rol speelt de afvalsector?
  De afvalsector heeft een verbindende rol binnen de transitie naar een circulaire economie. Als aanjager, adviseur, innovator, milieudienstverlener en leverancier van grondstoffen en duurzame energie. Afvalbedrijven beschikken over de benodigde kennis, ervaring en middelen om grondstoffen zo lang mogelijk in de keten te houden. Zodat ze niet verdwijnen, maar telkens een nieuwe levenscyclus krijgen. Afvalbedrijven zijn partner van partijen in de gehele keten.
 • Hoe circulair is Nederland?
  In Nederland recyclen we al circa tachtig procent van ons afval. De afvalsector levert maar liefst twintig procent van de hernieuwbare energie in Nederland. Maar circulair omvat veel meer dan dat. Preventie, anders ontwerpen en produceren minder gebruiken en verspillen, en repareren zijn nodig voor de circulaire economie. Hierin worden stappen gezet, maar er is nog veel winst te boeken. 
 • Wat zijn de circulaire uitdagingen?
  De circulaire economie vraagt om meer focus, samenwerking en nieuwe businessmodellen. De uitdaging is het vinden van kosteneffectieve oplossingen in de hele waardeketen, waarbij afvalbedrijven zich toeleggen op waardecreatie voor hun partners. Grote winst is te halen met het verduurzamen van industriële productieprocessen en het consumentengedrag. Door het ontwerpen met het oog op hergebruik, het toepassen van gerecycled materiaal in producten, minder gebruik van producten en grondstoffen, en hergebruik, onderhoud en reparatie van producten worden grote stappen gemaakt.
 • Welke factoren vragen extra aandacht?
  In onze visie vragen twee factoren extra aandacht in de transitie naar de circulaire economie: de kwaliteit van de ingezamelde materialen en de afzetmarkt voor grondstoffen. Een schone inputstroom is nodig voor de productie van kwalitatief hoogwaardigere producten. Méér gescheiden inzameling loont enkel wanneer de ingezamelde materialen daadwerkelijk hoogwaardig worden gerecycled en afgezet. De Vereniging Afvalbedrijven bepleit geen push-, maar een pull-systeem, waarin de marktvraag naar gerecycled materiaal sturend is. De circulaire economie maakt alleen kans van slagen met hoogwaardige afzetmarkten. De markt verlangt kwaliteit van grondstoffen, continuïteit, voldoende schaalgrootte en concurrerende tarieven.

circulaire economie = Breed blikveld

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Dat stelt het kabinet in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Tussendoel voor 2030: de helft minder primaire grondstoffen toepassen. Wij omarmen het ambitieniveau, werken eraan mee, maar blijven ook realistisch. 100% circulair is niet haalbaar. Er zullen altijd reststromen blijven bestaan. Ook bij het recyclen en sorteren ontstaan residustromen, die niet meer gerecycled kunnen worden. Afvalenergiecentrales en stortplaatsen blijven daarom onmisbare schakels binnen de recycling- en afvalinfrastructuur.

Wat doet de afvalsector?

 • Vol inzetten op hergebruik
  De afvalsector zet zich in voor reductie, hergebruik, recycling en de productie van grondstoffen en energie. In heel Nederland vinden circulaire activiteiten plaats. Van nieuwe scheidingsinstallaties tot vergistingsfabrieken, van het reinigen van bodemas tot het produceren van hoogwaardige gerecyclede grondstoffen.
 • Optimale waardecreatie
  Afval is bron voor grondstoffen en energie. De sector maakt zich sterk voor het zoveel mogelijk creëren van waarde uit afval. Samen met onze partners zoeken we naar oplossingen in de gehele waardeketen. Van afvalpreventie tot betere inzameling, van slimmer hergebruik en recycling tot het benutten van energie uit niet-recyclebaar afval: uiteindelijk draait het om de totale toegevoegde waarde in de hele keten.
 • Samenwerken in de keten
  We kunnen het niet alleen. Een circulaire economie vereist samenwerking tussen afvalbedrijven, producenten, overheden, burgers en kennisinstituten. We zoeken die samenwerking actief op. Onder meer om kansen te bespreken voor ecodesign en nieuwe businessmodellen. Als afvalsector beschikken we over expertise over preventie, inzameling en verwerking.

Robbert Loos

Contactpersoon
Robbert Loos

Robbert Loos op LinkedIn

Facts & figures:

Preventie, minder gebruiken en verspillen, repareren, anders ontwerpen en produceren zijn nodig voor circulaire economie.

Artikel

14 oktober 2019 Elektrisch apparaat in de goede bak voorkomt brand
Deze week is de Nationale Recycleweek. Tot en met 21 oktober helpt de hele keten om recycling van e-waste een boost te geven. De...

Artikel

7 oktober 2019 ‘Jullie werk heeft echt impact’
Tijdens de Afvalconferentie op 2 oktober 2019 recht de sector de rug. De afvalsector is trots en wil graag meer erkenning. Dat stellen de...

Artikel

7 oktober 2019 ‘Importheffing is juridisch erg wankel’
De importheffing die het kabinet wil invoeren, is in strijd met Europese regelgeving. Dat concludeert afvalrecht-expert Ron Laan. Een...

Nieuwsbericht

30 september 2019 Meer uniformiteit in regels Benelux
In het belang van de circulaire economie is het van groot belang dat er meer uniformiteit komt in de regels die worden gehanteerd....

Artikel

27 september 2019 Importheffing: duurzame warmte en CO₂-reductie stokt
De door het kabinet beoogde importbelasting zal niet alleen forse sporen achterlaten op de afvalsector, maar ook op bedrijven daarbuiten...

Nieuwsbericht

25 september 2019 Congres ‘Kwaliteit & gft-afval: een kijkje in de keten’
De kwaliteit van gescheiden ingezameld afval staat stevig in de belangstelling. Met name als het gaat om gft is dit een hot topic:...

Nieuwsbericht

25 september 2019 Afvalconferentie 2019 op 2 oktober in Amersfoort
Volgende week woensdag organiseren de Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD in Amersfoort de Afvalconferentie 2019. Het gaat om ontmoeten...

Artikel

19 september 2019 Importbelasting tast Europese afvalmarkt aan
Een importbelasting zal de afvalmarkt in Noordwest-Europa ontregelen, vrezen recyclingmanagers in Duitsland en Groot-Brittannië. Niet...

Nieuwsbericht

18 september 2019 Analyse Miljoenennota 2020
Gisteren presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2020. De Vereniging Afvalbedrijven heeft de begrotingen van de ministeries van...

Nieuwsbericht

18 september 2019 VA roept Tweede Kamer op tot debat over importheffing buitenlands afval
Het kabinet gaat er van uit dat de importheffing in drie jaar tijd alle import van buitenlands afval zal stoppen, zo blijkt uit het...

Publicatie

18 september 2019 Jaarbericht 2018 Vereniging Afvalbedrijven
In het Jaarbericht 2018 kijkt de VA terug op belangrijke onderwerpen die ons bezighielden in het afgelopen jaar. We hebben ons...

Artikel

17 september 2019 Importheffing trekt wissel op recycling
De beoogde importbelasting op buitenlands afval heeft nadelige gevolgen voor de recycling in ons land. De heffing maakt recycling...

Importheffing levert zeer beperkte CO₂-winst

Artikel

12 september 2019 Importbelasting levert ons land amper CO₂-winst op
Het kabinet wil met een importheffing op buitenlands afval aanvullende CO₂-reductie boeken. Maar het plan levert niet of nauwelijks...

Persbericht

10 september 2019 Importheffing op buitenlands afval niet invoeren
Een importheffing op buitenlands afval levert geen materiële bijdrage aan besparing van CO₂ in Nederland. Ook heeft de heffing...

Artikel

3 september 2019 Textielrecycling lijdt onder toename verontreiniging
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt gerecycled....

Verpakkingen nog onvoldoende duurzaam

Nieuwsbericht

29 augustus 2019 Verpakkingen nog onvoldoende duurzaam
Verpakkingen zijn vaak nog onnodig onduurzaam en voldoen niet aan de wettelijke eisen, blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu. De...

Nieuwsbericht

27 augustus 2019 Aanvalsplan moet kwaliteit gft verbeteren
De Vereniging Afvalbedrijven maakt zich sterk om de afname van de kwaliteit van gescheiden ingezameld gft een halt toe te roepen....

Nieuwsbericht

25 juli 2019 Tekort aan verwerkingscapaciteit op Europese afvalmarkt dreigt
De Europese afvalbrancheorganisaties EuRIC en CEWEP zien een tekort aan verwerkingscapaciteit ontstaan op de Europese afvalmarkt....

Nieuwsbericht

16 juli 2019 Ingezameld textiel steeds vaker verontreinigd
De brancheorganisatie van textielrecyclers VHT luidt de noodklok. In een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en...

Nieuwsbericht

15 juli 2019 € 80 miljoen extra voor circulaire economie
Het kabinet trekt € 80 miljoen euro extra uit voor de circulaire economie. Deze extra middelen vloeien voort uit de onlangs...

Nieuwsbericht

4 juli 2019 2 oktober: Afvalconferentie 2019 in Amersfoort
Op 2 oktober organiseren de NVRD en Vereniging Afvalbedrijven de Afvalconferentie 2019 in Amersfoort. Het gaat om ontmoeten en trots zijn...

Persbericht

1 juli 2019 Importheffing op buitenlands afval niet invoeren
Belastingheffing op de invoer van buitenlands afval werkt averechts. In plaats van een CO₂-reductie, zorgt de maatregel juist voor meer...

Artikel

28 juni 2019 Glasfabrieken schroeven zuiverheidseisen op
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt gerecycled....

Nieuwsbericht

27 juni 2019 Meer afval gescheiden ingezameld
Afval scheiden neemt toe. In 2013 is 51 procent gescheiden ingezameld, in 2018 is dat gestegen naar 58 procent. De totale hoeveelheid...

Nieuwsbericht

17 juni 2019 Exportverbod plastic afval kans voor recyclingsector
De Nederlandse recyclingsector kan profiteren van een exportverbod van plastic afval naar Azië. Staatssecretaris Van Veldhoven pleitte op...

Artikel

27 mei 2019 Stortplaatsen helpen de circulaire economie
De circulaire economie en de stortsector kunnen niet zonder elkaar. Hoe groter de vraag naar schone afvalketens, des te groter de...

Nieuwsbericht

6 mei 2019 Compost blijkt goede bodemverbeteraar
Onlangs zijn de tussentijdse resultaten van twee lopende onderzoeken bekend gemaakt waar de Vereniging Afvalbedrijven (VA) aan bijdraagt....

Artikel

30 april 2019 Plasticrecycling vereist een kwaliteitsslag
Toename verontreiniging in ingezameld plastic risico voor de circulaire economie Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit....

Persbericht

28 maart 2019 Landelijke Compostdag vraagt aandacht voor goede scheiding gft
Vooroordelen recycling ondermijnen goede afvalscheiding Eén op de zes Nederlanders scheidt geen afval vanuit de overtuiging dat het...

Nieuwsbericht

18 maart 2019 Recycling moet uitgangspunt worden bij ontwerp en aanschaf producten
Producenten, bedrijfsleven en overheid kunnen ervoor zorgen dat er veel meer gerecycled wordt. Hoewel Nederland in de top 3 staat van...

Nieuwsbericht

18 maart 2019 Nederlanders onderschatten de waarde van wat ze weggooien
Consumenten staan vaak met de handen in het haar als het gaat om afvalscheiding. De bereidheid om afval te scheiden is groot, alleen is...

Nieuwsbericht

26 februari 2019 Boris van der Ham scoort in de Recycling Goals Challenge
Voorzitter Boris van der Ham van de Vereniging Afvalbedrijven heeft in aanloop naar de Global Recycling Day (18 maart) gescoord met de...

Nieuwsbericht

25 februari 2019 Vereniging Afvalbedrijven tekent Plastic Pact
De Vereniging Afvalbedrijven heeft vorige week donderdagmiddag in Den Haag het Plastic Pact ondertekend. Voorzitter Boris van der Ham...

Van links naar rechts: Maria van der Heijden, directeur MVO Nederland, Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW en Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van IenW

Nieuwsbericht

14 februari 2019 Versnellingshuis circulaire economie geopend
Met het zetten van de laatste handtekening van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is woensdag in Alkmaar Het...

Nieuwsbericht

28 januari 2019 Gft-compost zorgt voor vruchtbare bodem en schoon water
Om de meerwaarde van gft-compost aan het verhogen van de bodemvruchtbaarheid van landbouwgronden aan te tonen, heeft de Vereniging...

Publicatie

22 januari 2019 Afvalverwerking in Nederland stabiel
Er zijn kleine schommelingen te zien in de verwerking van afval in 2017 ten opzichte van het jaar ervoor. De hoeveelheid gecomposteerd...

Nieuwsbericht

17 januari 2019 Afname kwaliteit afvalstromen zorgwekkend
Tijdens de Week van de Circulaire Economie vraagt de Vereniging Afvalbedrijven aandacht voor de afnemende kwaliteit van gescheiden...

VANG Buitenshuis

Nieuwsbericht

16 januari 2019 Rijkswaterstaat lanceert website VANG buitenshuis
Op 14 januari heeft Rijkswaterstaat een website gelanceerd over het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) Buitenshuis. De informatie...

Nieuwsbericht

16 januari 2019 Kwaliteit en afzet nodig voor circulaire economie
Circulariteit heeft een plek veroverd in de Nederlandse economie. Er is echter nog geen zicht op de door het kabinet beoogde versnelde...

Ranjit S. Baxi en Robbert Loos

Nieuwsbericht

15 januari 2019 Nederlandse en Zweedse recyclingsector steunen Global Recycling Foundation
Tijdens de Week van de Circulaire Economie maken de Nederlandse en Zweedse recyclingsector bekend de Global Recycling Foundation te...

Nieuwsbericht

20 december 2018 Gebruik recyclaat in plastic drankflessen verplicht
De Europese Unie schrijft geschiedenis. Dinsdagavond is besloten dat alle plastic drankflessen die vanaf 2030 op de Europese markt komen...

Nieuwsbericht

20 december 2018 Aandacht kwaliteit ingezameld gft hoog nodig
Afgelopen vrijdag heeft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat antwoord gegeven op vragen van Tweede Kamerlid...

Artikel

15 oktober 2018 ‘Onze koploperpositie vasthouden’
Op woensdag 3 oktober vinden bijna tweehonderd mensen uit de Nederlandse afvalwereld de weg naar het Fort Voordorp bij Utrecht. Binnen...

Persbericht

17 augustus 2018 Subsidie voor onderzoek CO₂-hergebruik
Afvalenergiebedrijven onderzoeken met OCAP mogelijkheden om CO₂ voor hergebruik te leveren aan glastuinbouw.

Artikel

5 juli 2018 Van Veldhoven: ‘Ik wil opschalen en versnellen’
Het kabinet zet er circulair een tandje bij. Dat blijkt uit de reactie van het kabinet op de transitieagenda’s. Stientje van Veldhoven,...

Glastuinbouw kassen

Artikel

29 juni 2018 CO₂-reductie buiten het hek
Binnenkort verschijnt het Klimaatakkoord. De Vereniging Afvalbedrijven praat mee over maatregelen om de Nederlandse uitstoot van...

producenten matrasrecycling verantwoordelijk

Nieuwsbericht

28 juni 2018 Van der Ham: 'Producenten verantwoordelijk voor matrasrecycling'
“Matrassen moeten gescheiden worden ingezameld en gerecycled. Op die manier kunnen we de materiaalkringloop sluiten....

compost

Artikel

25 mei 2018 North Sea Resources Roundabout werpt vruchten af
De North Sea Resources Roundabout (NSRR) is nu ruim twee jaar onderweg. Uitdaging voor de vier deelnemende landen rond de Noordzee:...

Persbericht

22 maart 2018 Bioplastics recyclen, niet composteren
De markt voor bioplastics groeit. De Vereniging Afvalbedrijven juicht het verduurzamen van verpakkingen toe, maar constateert in de...

Bioplastics

Artikel

22 maart 2018 Bioplastics: welke wel/niet?
Bioplastics zijn in opkomst. Vleesschaaltjes, wegwerpbekers, folies om tijdschriften, bestek: steeds meer producten bestaan uit...

Plasticrecycling

Artikel

7 februari 2018 Eerste handvatten voor circulair
Begin dit jaar verschenen de vijf transitieagenda’s naar een circulaire economie in 2050. De afvalsector was nauw bij de komst betrokken....

Artikel

29 januari 2018 Westminster ontwaakt
Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie. De Brexit, maar ook andere ontwikkelingen, maken de Britse sector onzeker. De Britten...

Aandacht voor kwaliteit van de ingezamelde stromen en afzetmarkt gerecyclede materialen

Ecodesign absolute voorwaarde in transitie naar circulaire economie

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid