Nieuws

Nieuwsbericht - 17 januari 2019

Afname kwaliteit afvalstromen zorgwekkend

Tijdens de Week van de Circulaire Economie vraagt de Vereniging Afvalbedrijven aandacht voor de afnemende kwaliteit van gescheiden ingezamelde afvalstromen. Met name bij gft doet dit probleem zich voor. Dit blijkt uit het rapport Verkenning kwaliteit deelstromen gft-afval, papier, glas en textiel uit huishoudens dat Rijkswaterstaat afgelopen maand publiceerde. De Vereniging Afvalbedrijven maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, die de transitie naar de circulaire economie in de weg staat. Kwaliteit van ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen en benutten voor het maken van hoogwaardige producten.

Rijkswaterstaat deed onderzoek naar de kwaliteit van de afvalstromen gft, papier, glas en textiel omdat de overheid signalen had opgevangen van onder meer gemeenten, inzamelaar en verwerkers dat de kwaliteit van brongescheiden huishoudelijk afval onder druk stond. Op basis van literatuuronderzoek en stakeholderinterviews concludeert Rijkswaterstaat dat bij gft de meeste problemen worden ervaren vanwege de aard van de stroom, het verwerkingsproces en de toepassing van het materiaal.

Verontreiniging gft

Gft-verwerkers herkennen deze conclusie. Zij constateren een toenamen van de verontreiniging. Verontreinigd gft leidt tot verhoogde uitval van het materiaal tijdens het verwerkingsproces, tot verontreinigde compost en brengt hogere kosten met zich mee. De Vereniging Afvalbedrijven voert momenteel analyses uit om de omvang van het probleem te kunnen duiden. Uit de eerste resultaten blijkt dat de verontreiniging van het gescheiden ingezameld gft in de afgelopen tien jaar is verdubbeld.

Kwaliteit belangrijk

De Vereniging Afvalbedrijven juicht toe dat de overheid de handschoen heeft opgepakt en een eerste stap heeft gezet om de problematiek rondom de kwaliteit van ingezamelde afvalstromen inzichtelijk te maken. Wij vragen hier al langer aandacht voor. In onze visie wordt te veel gestuurd op het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Voor het in de keten houden van materialen en voor de afzet van hoogwaardige producten is het van cruciaal belang om naar de kwaliteit van de ingezamelde stromen te kijken.

Verder onderzoek

Het onderzoek van Rijkswaterstaat geeft een goede eerste indicatie en biedt oplossingsrichtingen om de problematiek het hoofd te bieden. Verder onderzoek is nodig om tot een duidelijke route te komen. Vooral zicht op de relatie tussen kwaliteit gft, en inzamelsystemen en demografische kenmerken ontbreekt nog. De Vereniging Afvalbedrijven werkt samen met Rijkswaterstaat en de NVRD aan een plan om de oplossingsrichtingen verder vorm te geven en op die manier de kwaliteit van gft te verhogen en meer gft uit het restafval te halen.

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen