Header hergebruik

Nieuws

Nieuwsbericht - 8 juli 2020

Rli: steviger beleid moet kwaliteit bodems verbeteren

Eind vorige maand heeft Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geadviseerd over het bodembeleid. De raad is van menig dat de Nederlandse bodem een steviger beleid nodig heeft. Duidelijk is dat voor het vitaal houden van de bodem het organische-stofgehalte op peil moet worden gebracht en gehouden. Compost is een goede leverancier van organische stof.

Voor het opstellen van zijn advies heeft de Rli begin dit jaar een stakeholdersconsultatie gehouden. De Vereniging Afvalbedrijven (VA) heeft haar zienswijze op die hiervoor opgestelde papers gegeven. We zijn tevreden dat onze visie door de Rli ter harte is genomen en organische stof de aandacht krijgt die het verdient.

Vitaliteit onder druk

De vitaliteit van de Nederlandse bodem staat onder druk. Bodems hebben last van verzuring, vermesting, verdichting, verdroging en een verhoogde kwetsbaarheid. De afnemende bodemkwaliteit leidt tot lagere landbouwopbrengsten en afnemende natuurkwaliteit. Ook de waterkwaliteit voldoet niet aan de normen. Bodems houden te weinig water vast en stoten te veel broeikasgassen uit. De behoefte aan vitalere bodems wordt versterkt door de klimaatverandering. Organische stof in de bodem breekt hierdoor nog sneller af. De verandering van het klimaat en de extremere weersomstandigheden, die daardoor ontstaan, vraagt juist om bodems die beter in staat zijn water en koolstof op te slaan.

Advies

De raad is van menig dat de overheid met wet- en regelgeving steviger moet sturen op vitalere bodems. In de visie van de raad moeten grondeigenaren en -gebruikers worden beloond voor een bodemvriendelijke bedrijfsvoering. Het toevoegen van organische stof, bijvoorbeeld door het gebruik van compost, speelt daarbij een grote rol. De VA onderschrijft deze visie van de Rli. Composteerders zetten zich voor de volle honderd procent in om met het leveren van het circulaire product compost een bijdrage te leveren aan het gezond houden van de bodem.

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen