Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 29 april 2020

ILT zorgt voor doorgang grensoverschrijdend verkeer van afval

Ons kabinet volgt het advies van de Europese Commissie die het vrij verkeer van goederen, personen en diensten gedurende de coronacrisis mogelijk wil houden. De Commissie roept lidstaten op om een soepele grenspassage te faciliteren en geen belemmeringen op te werpen. De Vereniging Afvalbedrijven was benieuwd hoe de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ervoor zorgt dat het transport van afval doorgaat. We legden Kees Hoppener, ILT-afdelingshoofd Vergunningverlening Leefomgeving en Scheepvaart, een aantal vragen voor.

Hoe draagt de ILT bij aan de continuïteit in het grensoverschrijdend verkeer van afval, zowel bij export als bij import?

“Afvaltransport en -verwerking zijn van vitaal belang. Internationaal vervoer vindt daarom momenteel ook doorgang. De Europese Commissie houdt dat goed in de gaten en heeft om dit zo goed mogelijk te ondersteunen de guidance Green Lane opgesteld en uitgebracht. Om internationaal transport van afval verder te vereenvoudigen, hebben wij besloten dat tijdens de coronacrisis digitale EVOA-documenten voldoende zijn bij het vervoer van afval. De Europese Commissie heeft deze aanpak ook sterk geadviseerd. Dit betekent ook dat ontdoeners, transporteurs en verwerkers tijdens de coronacrisis mogen afzien van het fysiek overdragen van formulieren voor ondertekening. Verwerkers moeten wel andere bewijzen van ontvangst, zoals bijvoorbeeld weegbrieven, in hun administratie opnemen.”

Wat zijn de aanpassingen in de aanpak in de digitale EVOA-vergunningverlening met het oog op het door laten gaan van transporten?

“Vergunningverlening voor werkzaamheden in afvaltransport en in andere vitale sectoren heeft gedurende de coronacrisis prioriteit bij de ILT. Daarom bieden wij aanvragers de mogelijkheid om alle documenten digitaal in te dienen. We verzoeken partijen om deze aanvragen digitaal via MijnILT te doen. Door het digitaal aan te vragen kan de ILT de aanvragen sneller én tijd- en plaatsonafhankelijk behandelen. De aanvrager hoeft het origineel kennisgevings- en vervoersdocument niet per post op te sturen. Alleen de originele bankgarantie of afschrift van de deposito moet nog wel naar de ILT worden opgestuurd (ILT Vergunningverlening Afval (EVOA), Postbus 24062, 3502 MB te Utrecht).”

“Tijdens de coronacrisis accepteert de ILT ook kennisgevingen voor de import van afvalstoffen die de verzendende autoriteit digitaal aan de ILT stuurt. Op de site van de Europese Commissie staat een overzicht met door de Europese Commissie verzamelde specifieke contactgegevens van de autoriteiten. Of een andere autoriteit op dit moment ook een digitale werkwijze volgt, moet de aanvrager zelf nagaan. De Europese Commissie publiceert informatie over hoe andere landen hiermee omgaan.”

Kees Hoppener, ILT-afdelingshoofd Vergunningverlening Leefomgeving en Scheepvaart:
"Aanvragen die compleet zijn en digitaal worden ingediend via MijnILT worden sneller afgehandeld."
 

Hoe worden de huidige werkvoorraad en nieuwe EVOA-aanvragen door de ILT verwerkt?

“De ILT werkt bij het afgeven van EVOA-vergunningen op volle kracht. We werken momenteel alleen op afstand van kantoor. Voor een vlotte verwerking is het van belang de aanvragen via MijnILT te doen. De ILT heeft onlangs de procedure voor de doorvoerkennisgeving vereenvoudigd door in lijn met EVOA uit te gaan van stilzwijgende toestemming. Op de website van de ILT staat meer informatie hierover.”

Hoe krijgt de markt snel uitsluitsel over aanvragen?

“We zetten standaardkennisgevingen momenteel zo snel mogelijk door. Uiteraard moeten alle bijlagen bijgesloten zijn. De pijlers van de EVOA zijn transparantie en inzicht in de samenhang tussen de herkomst, de samenstelling en de voorgestelde doelmatige verwerking van de bij overbrenging betrokken afvalstoffen. Bij exportkennisgevingen volgt de ILT in beginsel het besluit van de buitenlandse autoriteit. Het is dus voor de aanvrager van belang dit vooraf goed met de buitenlandse verwerker af te stemmen.”

“We kijken intensiever naar kennisgevingen met verhoogd risico. Dit zijn onder meer aanvragen voor nieuwe afvalstromen en van nieuwe aanvragers. Ook aanvragen voor uitvoer naar buiten de EU behoren hiertoe. Een aantal specifieke afvalstromen, zoals sloopschepen, afvaloliën, kwikhoudende afvalstromen en afvalstromen met ‘zeer zorgwekkende stoffen’ zoals POP’s, PCB’s en PFAS, beoordelen we altijd intensief. Dit past bij de risicogerichte aanpak van de ILT.”

“Aanvragen die compleet zijn en digitaal worden ingediend via MijnILT worden sneller afgehandeld. De aanvrager ontvangt het besluit op een kennisgeving ook (uitsluitend) digitaal.”

Zijn er mogelijkheden om aflopende vergunningen eenvoudig en sneller te verlengen of kleine wijzigingen snel door te voeren in bestaande vergunningen? Denk bijvoorbeeld aan een andere wijze van transport (los gestort ipv gebaald), een andere grensovergang of een andere ontvangende partij die wel dezelfde verwerkingswijze hanteert.

“Aanvragers kunnen kleine veranderingen eenvoudig via de website van de ILT doorgegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: het toevoegen van een transporteur, het ophogen van het aantal geplande transporten of het toevoegen van een verpakkingstype. De ILT zet standaardkennisgevingen zeer snel door, kennisgevingen met verhoogd risico worden nader bekeken. Dit past bij de informatiegestuurde en risicogerichte aanpak, die ILT-breed wordt toegepast. We concentreren onze inzet daar waar de risico’s het hoogst zijn.”

Hoe bewaakt de overheid proceduretijden voor het verlenen van beschikkingen, juist nu er door de crisis (nog) meer aanvragen zijn, en meer snelheid en flexibiliteit geboden is om de continuïteit in de verwerking te helpen borgen?

“Tot op heden hebben we als gevolg van COVID-19 geen extra aanvragen geconstateerd. Wel is bekend dat de werkvoorraad aanzienlijk is. De ILT is bezig de voortgang verder te optimaliseren, allereerst bij de standaardaanvragen. Hierover is regelmatig overleg met de sector, zoals de Vereniging Afvalbedrijven. We staan in goed contact met elkaar.”

“Ook de aanvrager kan het proces versnellen door volledige aanvragen via MijnILT in te dienen. In de praktijk blijkt de volledigheid van EVOA-aanvragen nog wel eens een struikelblok te zijn. Hier de top 5 van de meest voorkomende tekorten op volledigheid:

  1. Contract tussen kennisgever en ontvanger
  2. Analyse en samenstelling van de afvalstoffen
  3. Beschrijving van de herkomst van de afvalstoffen
  4. Beschrijving van de verwerking van de afvalstoffen
  5. Routebeschrijving

Op de website van de ILT staat in de Handreiking indienen kennisgeving aan welke eisen een kennisgeving moet voldoen, zodat de procedure zo snel mogelijk kan worden doorlopen.”

Op welke manier kan de overheid helpen in het geval reguliere afzetkanalen wegvallen, bijvoorbeeld als een bedrijf in het buitenland vanwege de coronacrisis de poorten moet sluiten?

“Als reguliere verwerking niet meer mogelijk is, zal dit van geval tot geval moeten worden bekeken. De Vereniging Afvalbedrijven heeft regelmatig contact met betrokken overheidsdiensten over eventuele knelpunten die ontstaan door de coronacrisis. In het geval van het ziekenhuisafval is er in nauw overleg met onder andere de betrokken afvalverwerker, de ILT, Rijkswaterstaat en bevoegde gezagen oplossingen gevonden voor zowel het vervoer als de veilige verwerking van het afval. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de ILT.”

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen