Header afvalstromen

Veiligheid en gezondheid

Continue aandacht voor veiligheid en gezondheid.

Continue aandacht voor veiligheid en gezondheid.

Circulair = Veilig en gezond werken

Veiligheid is een randvoorwaarde voor de circulaire economie. Meer recycling, meer duurzame energie, meer circulair: deze doelen worden alleen bereikt als medewerkers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Veilig en gezond werken heeft de volle aandacht van de afvalsector. Elk afvalbedrijf werkt hieraan. Niet alleen voor de eigen medewerkers, ook voor omwonenden en voor het milieu.

Afvalbedrijven = Veilig en gezond

Medewerkers en omwonenden van afvalbedrijven werken en wonen in een veilige en gezonde omgeving. Dat danken we aan een scala aan maatregelen.

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Facts & figures:

In tien jaar tijd daalde het aantal ongevallen met verzuim binnen de bij ons aangesloten bedrijven met 14 procent.

Vragen over veiligheid en gezondheid

 • Vinden er arbeidsongevallen plaats binnen de afvalsector?
  Ondanks de inspanningen op het gebied van veilig en gezond werken, vinden in de afvalsector helaas arbeidsongevallen plaats. Elk ongeval is er één teveel. We vinden dat het aantal ongevallen met verzuim moet verminderen. Daar werken afvalbedrijven hard aan.
 • Welke maatregelen zetten bedrijven in?
  Afvalbedrijven zetten een breed pallet aan maatregelen in om de veiligheid en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Zo organiseren bedrijven veiligheidstrainingen en bewustwordingscampagnes. Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshelm, -bovenkleding en -schoenen, zijn op de werkvloer verplicht.
 • Waar liggen kansen voor verbetering?
  Veiligheid moet een vanzelfsprekendheid zijn. Daarvoor moeten medewerkers continu door een ‘veiligheidsbril’ het werk bekijken. Veilig handelen moet altijd op de eerste plaats staan. Dat bekent: continue aandacht voor veiligheidsbewustzijn en -gedrag en elkaar daar op aanspreken. Binnen de sector staat veilig en gezond werken hoog op de agenda.
 • Waarom kampt de afvalsector af en toe met branden?
  Ondanks dat afvalbedrijven er volop aandacht aan besteden, breken er toch af en toe branden uit. Broei is een van de belangrijkste oorzaken. Er zijn nu eenmaal afvalstromen die warmte opbouwen door hun samenstelling en vochtigheidsgraad. Ook ontvlambare materialen in het afval, zoals lithiumbatterijen, vergroten het brandrisico. Om afvalbranden te voorkomen, zet de afvalsector stevig in op brandpreventie.

Veiligheid = Continue aandacht

Veiligheid, gezondheid, goede arbeidsomstandigheden: het zijn basisbehoeften van werknemers van afvalbedrijven. Optimaal veiligheidsbewustzijn en -gedrag vraagt om continue aandacht. Veiligheid moet ‘tussen de oren’ zitten. De Vereniging Afvalbedrijven neemt haar verantwoordelijkheid en vestigt doorlopend de aandacht op het verbeteren van veiligheid en arbeidsomstandigheden bij haar leden. De organisatie zet in op samenwerking, kennisdeling en ketenaanpak. Leren van elkaar is een belangrijk middel.

Wat doet de Vereniging Afvalbedrijven?

 • Arbocatalogus Afvalbranche
  De Vereniging Afvalbedrijven maakt samen met sociale partners, brancheorganisaties, bedrijven en werknemers deel uit van de stichting die de Arbocatalogus Afvalbranche heeft opgesteld. De Arbocatalogus Afvalbranche dient als naslagwerk en inspiratiebron. De catalogus brengt arbeidsrisico’s in kaart en biedt maatregelen voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid binnen de afvalbranche, volgens de huidige stand der techniek. De stichting houdt de arbocatalogus actueel en brengt deze onder de aandacht van afvalbedrijven.
 • Week van de Veiligheid
  De Vereniging Afvalbedrijven doet actief mee met de Week van de Veiligheid, een jaarlijks evenement van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche. Tijdens de eerste week van juni besteden afvalbedrijven extra aandacht aan veiligheid. In heel het land vinden speciale activiteiten plaats, zoals voorlichtingssessies, handhavingsacties en snelheidscontroles.
 • Ongevallenenquête
  Om inzicht te krijgen in het aantal ongevallen en de oorzaken zet de Vereniging Afvalbedrijven sinds 2006 jaarlijks een ongevallenenquête uit onder haar leden. De uitkomsten worden gedeeld en besproken met de leden. Meer focus op veilig werken werpt zijn vruchten af. Het aantal ongevallen daalt gestaag.
 • Veiligheid Voorop
  De Vereniging Afvalbedrijven heeft zich aangesloten bij Veiligheid Voorop, een programma van VNO-NCW en verschillende branches in de chemieketen. Veiligheid Voorop heeft als doel om de veiligheidsprestaties in de (petro)chemieketen te verbeteren. Het gaan om bedrijven die vallen onder het Brzo (Besluit risico’s zware ongevallen). Het delen van kennis staat voorop.
 • Werken aan brandpreventie
  Binnen onze branche staat brandpreventie hoog op de agenda. Onze leden investeren in brandpreventie en nemen preventieve en organisatorische maatregelen. Samenwerking is van groot belang. Als alle partijen in de keten hieraan meewerken, heeft brandpreventie de grootste kans van slagen. Leveranciers moeten alert zijn op de brandveiligheid van het afval dat zij aanleveren. De sector helpt hen daarbij. De bedrijven informeren hun klanten over wat wel en niet in een afvalstroom mag en geven een terugkoppeling als ongewenste materialen zijn aangetroffen.

Nieuwsbericht

28 mei 2020 Week van de Veiligheid 2020: afstand houden
Van 2 tot en met 5 juni vindt de Week van de Veiligheid 2020 plaats. Op diverse locaties, verspreid over het land, vragen organisaties in...

Nieuwsbericht

25 mei 2020 Protocol afvalbranche voor werken in 1,5 meter-samenleving
Vandaag presenteert de afvalbranche een protocol voor werken in de anderhalvemetersamenleving. Met de maatregelen in dit protocol kunnen...

Nieuwsbericht

8 mei 2020 Afvalbranche klaar voor verwerking eikenprocessierups
De afvalbranche is goed voorbereid om resten van eikenprocessierupsen snel en veilig te verwerken. De Vereniging Afvalbedrijven heeft...

Persbericht

24 april 2020 Medisch afval te vaak in verkeerde afvalstromen
De corona-uitbraak heeft ook negatieve gevolgen voor de afvalverwerking in Nederland. Corona-gerelateerd afval zoals mondkapjes, rubberen...

Nieuwsbericht

20 april 2020 Aandacht voor medewerkers afvalbranche op radio en televisie
Het werk in de afvalsector gaat onverminderd door tijdens de coronacrisis. Om dat aan iedereen te laten zien en om de mannen en vrouwen...

Nieuwsbericht

1 april 2020 Crisisteam brengt gevolgen coronacrisis op verpakkingsafvalketen in beeld
Om te voorkomen dat door de coronacrisis het ophalen, sorteren en recyclen van verpakkingsafval in Nederland afneemt of stagneert is het...

Nieuwsbericht

1 april 2020 Coronavirus in afvalwater levert geen risico op besmetting
Het coronavirus is aangetroffen in Nederlands rioolwater. Dit levert geen extra risico op voor de volksgezondheid. Afvalwatermedewerkers...

Nieuwsbericht

11 maart 2020 Nieuw Europees actieplan voor transitie naar circulaire economie
De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw actieplan voor de circulaire economie aangenomen. Het actieplan wijst de weg naar een...

Nieuwsbericht

2 maart 2020 Dalende trend aantal ongevallen zet door
In 2018 hebben zich minder ongevallen voorgedaan bij leden van de Verenging Afvalbedrijven (VA) dan in het jaar daarvoor. De dalende...

Nieuwsbericht

28 januari 2020 Minder wagens in binnensteden
Om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken, werken afvalbedrijven op verschillende manieren aan het verduurzamen van het vervoer...

Nieuwsbericht

14 januari 2020 Sector verduurzaamt inzameling met elektrische truck
De afvalsector levert een bijdrage aan klimaatbescherming. Afvalreductie, inzameling, hergebruik, recycling, composteren, verbranden met...

Artikel

17 december 2019 ‘We hebben elkaar nodig’
Bij een jubileum hoort een feestje. Na het minisymposium op 12 december 2019 in Den Haag heffen een kleine honderd mensen het glas. Ze...

Nieuwsbericht

2 december 2019 Veilig en gezond werken ‘het nieuwe normaal’
‘Hoe communiceer je intern effectief over veilig en gezond werken?’ Dat was dit jaar het centrale thema tijdens de informatiebijeenkomst...

Nieuwsbericht

31 oktober 2019 Bijeenkomst intern communiceren over veilig en gezond werken voor communicatieprofessionals
De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche organiseert op 28 november 2019 in Driebergen een bijeenkomst over intern communiceren over...

Artikel

14 oktober 2019 Elektrisch apparaat in de goede bak voorkomt brand
Deze week is de Nationale Recycleweek. Tot en met 21 oktober helpt de hele keten om recycling van e-waste een boost te geven. De...

Nieuwsbericht

9 oktober 2019 Themablad en poster Prikken en Snijden van Stichting Arbocatalogus Afvalbranche
De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) wil het gebruik van de arbocatalogus stimuleren. Daarvoor ontwikkelt zij materialen die...

Artikel

7 oktober 2019 ‘Jullie werk heeft echt impact’
Tijdens de Afvalconferentie op 2 oktober 2019 recht de sector de rug. De afvalsector is trots en wil graag meer erkenning. Dat stellen de...

Nieuwsbrief

19 september 2019 Roep om landelijke taskforce voor aanpak afvalbranden
Er moet een landelijke taskforce voor de aanpak van afvalbranden komen. Als de hele keten de handen ineenslaat, kunnen meer branden...

Nieuwsbericht

18 september 2019 Analyse Miljoenennota 2020
Gisteren presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2020. De Vereniging Afvalbedrijven heeft de begrotingen van de ministeries van...

Publicatie

18 september 2019 Jaarbericht 2018 Vereniging Afvalbedrijven
In het Jaarbericht 2018 kijkt de VA terug op belangrijke onderwerpen die ons bezighielden in het afgelopen jaar. We hebben ons...

Nieuwsbericht

3 september 2019 18 september: Bijeenkomst ‘Hoe voorkomen we afvalbranden?’
Afvalbranden lijken steeds meer aandacht te krijgen. Feit is dat de branden vaak uitbreken bij afvalbedrijven, maar dat de oorzaak in...

Nieuwsbericht

22 juli 2019 Afvalbranche helpt eikenprocessierupsen opruimen
Groenbedrijven en afvalsector hebben een oplossing gevonden voor het opruimen van de eikenprocessierupsen. Op korte termijn wordt 300 ton...

Nieuwsbericht

15 juli 2019 Veiligheidsdag Veiligheid Voorop 2019: shifting gear
Op donderdagmiddag 7 november organiseert Veiligheid Voorop de Veiligheidsdag 2019 bij Chemelot Industrial Park in Geleen. Thema is...

Nieuwsbericht

2 juli 2019 Bijeenkomst intern communiceren over veilig en gezond werken
Op 28 november organiseert de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche opnieuw een bijeenkomst over intern effectief communiceren over veilig...

Nieuwsbericht

2 juli 2019 Vervolg aanpak brandpreventie: zelfinspecties en audits
De afvalsector zet stevig in op brandpreventie. Vorige week dinsdag kwamen leden van de Vereniging Afvalbedrijven bij elkaar om te praten...

Nieuwsbericht

6 juni 2019 Meer zicht op ongevallen in sector door samenwerking VA en NVRD
De Vereniging Afvalbedrijven (VA) voert jaarlijks de ongevallenenquête uit. Hiermee wil zij zicht krijgen op het aantal ongevallen en...

Nieuwsbericht

27 mei 2019 Extra aandacht voor veiligheid en gezondheid
Bedrijven in de afval- en recyclingbranche organiseren van 3 tot en met 7 juni weer de Week van de Veiligheid. Op diverse locaties...

Film Renewi

Nieuwsbericht

29 januari 2019 Nieuwe veiligheidsflim van Renewi gaat over gedrag
Veiligheid is een zeer belangrijk thema voor de afvalsector. In de eerste week van juni organiseert de branche daarom de Week van de...

Nieuwsbericht

21 december 2018 Week van de Veiligheid in eerste week juni 2019
De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche heeft dit jaar voor het eerst de Week van de Veiligheid georganiseerd. De stichting gaat er een...

Bijeenkomst VA Brandpreventie

Nieuwsbericht

27 november 2018 Op weg naar afspraken over brandpreventie
Brandpreventie leeft binnen de afvalsector. Om van elkaar – en van andere partijen binnen de keten – te leren, organiseerde de Vereniging...

Arbocatalogus

Nieuwsbericht

26 november 2018 Inspirerende informatiebijeenkomst Arbocatalogus Afvalbranche
Hoe communiceer je effectief over veilig en gezond werken? Die vraag stond centraal tijdens de Informatiebijeenkomst Arbocatalogus...

Artikel

20 november 2018 Met elkaar afvalbranden mijden
Om afvalbranden te voorkomen, zet de afvalsector stevig in op brandpreventie. Leden van de Vereniging Afvalbedrijven voeren bij elkaar...

Arbocatalogus

Nieuwsbericht

7 juni 2018 Arbocatalogus: werk in uitvoering
Tien jaar geleden zag de Arbocatalogus Afvalbranche het levenslicht. Het instrument is ontwikkeld om veilig en gezond werken in de sector...

Ongevallen nemen af

Nieuwsbericht

5 juni 2018 Aantal ongevallen neemt af
Sinds tien jaar registreert de Vereniging Afvalbedrijven ongevallen die zich voordoen bij haar leden. Meer focus op veilig werken werpt...

Verkeersveiligheid

Artikel

4 juni 2018 "Veiligheid is bij ons topprioriteit"
De Week van de Veiligheid zet de spot op veilig en gezond werken. Tijdens het evenement, dat plaatsvindt van 4 tot 8 juni 2018, besteden...

Persbericht

28 mei 2018 Extra aandacht voor veiligheid en gezondheid
Volgende week, van 4 tot en met 8 juni, organiseren bedrijven in de afvalbranche de Week van de Veiligheid 2018. Op diverse locaties...

Brandpreventie vraagt om inzet van alle betrokken partijen in de keten

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid