Header hergebruik

Nieuws

Nieuwsbericht - 9 maart 2021

Taskforce Afvalbranden dringt aan op retourpremie lithiumbatterijen

De Taskforce Afvalbranden, waar de Vereniging Afvalbedrijven onderdeel van uitmaakt, vraagt de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met ketenpartijen serieus werk te maken van het terugdringen van afvalbranden. Lithiumbatterijen in het afval zijn vaak de oorzaak van het ontstaan van branden. Daarom dringt de Taskforce aan op een retourpremie voor batterijen. Het is de bedoeling dat batterijen worden ingeleverd bij speciale inzamelpunten, maar in de praktijk gebeurt dat nog onvoldoende.

In december informeerde staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer over de voortgang van de 'strategische aanpak batterijen'. De staatssecretaris heeft onderzoek laten doen naar de wijze waarop lithiumbatterijen worden afgedankt en naar mogelijke maatregelen die ervoor zorgen dat meer lithiumbatterijen op de juiste wijze worden weggegooid. De onderzoekers doen meerdere aanbevelingen om het percentage gescheiden ingezamelde batterijen te verhogen, waardoor het aantal verkeerd weggegooide batterijen afneemt. Dat is voor de afvalsector van groot belang, want dat betekent dat het risico op het ontstaan van branden bij inzameling, opslag en verwerking wordt aangepakt. De sector steunt de resultaten van het onderzoek en wil samen met de staatssecretaris en ketenpartners kijken naar alle mogelijke oplossingen, waaronder een aangescherpte inzameldoelstelling en retourpremies voor batterijen. Binnen Europa dringt de Taskforce aan op strenge regels voor het op de juiste wijze afdanken van batterijen, voor een veilig ontwerp van batterijen en op het terugdringen van het onnodig gebruik van lithiumbatterijen.

Taskforce Afvalbranden

De Taskforce Afvalbranden bestaat uit de provincie Noord-Brabant, BRBS Recycling, FHG, TLN en de Vereniging Afvalbedrijven. De Taskforce is in september 2019 opgericht tijdens een bijeenkomst op het provinciehuis. Tijdens deze bijeenkomst kwam duidelijk naar voren dat ongewenste, brandgevaarlijke materialen in het afval de belangrijkste oorzaak zijn van afvalbranden. Lithiumbatterijen blijken daarbij de grootste boosdoener.

Om afvalbranden te voorkomen, zijn maatregelen nodig in alle delen van de keten. De Taskforce zoekt daarom ook de samenwerking met alle partijen in de keten. In drie sessies is met producenten, afvalbedrijven en bevoegd gezag gekeken naar welke maatregelen in de verschillende delen van de keten bijdragen aan het terugdringen van het ontstaan van branden. Hieruit is het volgende naar voren gekomen:

  • Nederland is te klein om eisen te stellen aan het ontwerp en de productie van lithiumbatterijen.
  • Bij consumenten is meer bewustwording nodig over het op de juiste manier weggooien van batterijen.
  • Het ministerie van IenW moet de inzameldoelstellingen aanscherpen.
  • Een retourpremie kan de hoeveelheid batterijen in het afval terugdringen.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Brandpreventie vraagt om inzet van alle betrokken partijen in de keten

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid