Energie uit Afval

Afval dat niet geschikt is voor recycling zetten we om in duurzame elektriciteit en warmte.

Marc Kapteijn - Twence
Voorzitter Afdeling Energie uit Afval

Brandbaar restafval levert elektriciteit, stoom, warmte en secundaire bouw- en grondstoffen

Afval dat niet gerecycled kan worden, zetten afvalenergiecentrales om in energie. De installaties leveren elektriciteit die wordt ingevoerd op het elektriciteitsnet. Naast stroom leveren ze warmte aan omliggende fabrieken, woonwijken en tuinbouwkassen. Door afval in te zetten als brandstof besparen we het gebruik van de fossiele brandstoffen olie, gas en kolen.

Na verbranding in een afvalenergiecentrale blijven verbrandingsresten over. Deze worden voor een groot deel nuttig gebruikt. Zo wordt bodemas bijvoorbeeld toegepast als funderingsmateriaal in de wegenbouw, vliegas onder meer verwerkt in asfalt en schroot in de metaalindustrie. Zo’n 85 procent van de verbrandingsresten wordt nuttig toegepast.

De Afdeling Energie uit Afval van de Vereniging Afvalbedrijven vertegenwoordigt alle twaalf Nederlandse afvalenergiecentrales, drie grootschalige biomassa-energiecentrales, twee slibverbrandingsinstallaties en een ziekenhuisafvalverbrandingsinstallatie. De bedrijven zetten zich in voor energie-efficiëntie en optimale benutting van de warmte die vrijkomt bij de productie van energie uit afval en de reststoffen die overblijven na het verwerken van brandbaar restafval.

Contactpersoon

Han van Rijssen

e-mail

073-627 94 44