Nieuws

Nieuwsbericht - 28 maart 2022

Energiestrategie 'Cluster 6' aangeboden aan minister Jetten

Donderdag 24 maart hebben negen industriële sectoren hun Cluster Energie Strategie (CES) aangeboden aan minister Jetten van Klimaat en Energie. Dit rapport beschrijft hoe deze sectoren, samen actief in het het zogeheten ‘Cluster 6’, de energietransitie willen realiseren en CO₂-uitstoot beperken. Het rapport maakt ook duidelijk wat nodig is om daar een sterke impuls aan te geven.

Bedrijven willen verder verduurzamen. De huidige middelen voor verduurzaming zijn niet toereikend en sluiten onvoldoende aan op de ambities van de bedrijven. Bedrijven lopen met hun plannen voor verduurzaming vast op onder andere een zeer beperkte toegang tot infrastructuur en de hoge kosten die ze hiervoor maken. Een forse en tijdige uitbreiding van de infrastructuur is essentieel om een betaalbare energietransitie te kunnen realiseren. Naast de infrastructuur is ook coördinatie over de regio’s en provincies noodzakelijk. Met de CES gaat Cluster 6 in gesprek met provincies en netbeheerders om de uitvoering gezamenlijk vorm te geven.

Robbert Loos, directeur Vereniging Afvalbedrijven: “Uit deze CES blijkt dat de afvalsector op vele plaatsen een belangrijke rol vervult in de productie van warmte en elektriciteit. Hiermee wordt de afhankelijkheid van bijvoorbeeld gas als fossiele brandstof voor zowel de industrie als ook de bebouwde omgeving verminderd. Een deel van deze energiestromen is bovendien vrij van fossiele CO2-emissie. Afvalenergiecentrales hebben daarnaast nog meer mogelijkheden om een grotere rol te spelen in de Nederlandse CO2-emissiereductieopgave. Echter, op verschillende onderwerpen is het handelingsperspectief niet duidelijk en ontbreekt voldoende financiële incentive.”

Brancheverenigingen FNLI en VNP boden 24 maart namens negen industriële sectoren de Cluster Energie Strategie van ‘Cluster 6’ aan minister Jetten van Klimaat en Energie aan

Cluster 6

Voor het behalen van de klimaatdoelen is Nederland onderverdeeld in vijf sectoren: Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik en Mobiliteit. Binnen de sector Industrie zijn vijf ‘industrietafels’ gevormd op basis van vijf Nederlandse industriële regio’s. Dit zijn Chemelot, Noord-Nederland, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam/Moerdijk en Zeeland. In aanvulling hierop is Cluster 6 opgericht. In deze industrietafel wordt alle industrie buiten de vijf regioclusters vertegenwoordigd. Binnen Cluster 6 vertegenwoordigt de Vereniging Afvalbedrijven de afval- en recyclingsector.

Klimaat

Klimaat

Duurzame energie

Duurzame energie