Partner in de circulaire economie

Visie

De Vereniging Afvalbedrijven ziet een toekomst waarin het ontstaan van afval zo veel mogelijk wordt voorkomen en producten en materialen zo lang mogelijk in de keten blijven. Producten worden beschouwd als waardevolle dragers van grondstoffen en energie. De sector is in deze toekomst dienstverlener in de totale productieketen en werkt intensief samen met alle ketenpartijen. Er is sprake van een innovatieve, internationaal georiënteerde sector, met nieuwe, specifieke terugnamesystemen en een nadrukkelijke rol in het verbeteren en transformeren van de productieprocessen.

Ambitie

Deze toekomstvisie vormt het uitgangspunt voor de in het visiedocument Vol van Waarde beschreven meerjarenambities van de Vereniging Afvalbedrijven. De focus ligt op het verminderen van de milieudruk en de ontwikkeling van een duurzame samenleving. In een duurzame samenleving zijn ecologische, economische en sociale factoren met elkaar in balans. Belangrijke pijlers zijn duurzaam omgaan met grondstoffen en energie, het zoveel mogelijk sluiten van kringlopen, het terugwinnen en zo efficiënt en hoogwaardig mogelijk hergebruiken van materialen en het terugdringen van de CO₂-emissies.

Randvoorwaarden voor het goed kunnen functioneren van de branche en daarmee het bereiken van een duurzame samenleving, zijn goede arbeidsomstandigheid en veilig werken. De Vereniging Afvalbedrijven zet in op samenwerken, kennisdeling en ketenaanpak.

Ons visiedocument Vol van Waarde vindt u hier.

Missie

De Vereniging Afvalbedrijven stimuleert de transitie naar de circulaire economie, waarbij het sluiten van kringlopen en het terugwinnen van materialen, grondstoffen en energie centraal staan.

Positie

De Vereniging Afvalbedrijven behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in de totale afvalketen. Als verbinder van belangen en partijen in de keten, is de Vereniging Afvalbedrijven een belangrijke partner in de transitie naar de circulaire economie.

De ruim vijftig leden houden zich bezig met preventie, inzameling, transport, sorteren, reinigen, bewerken, recyclen, composteren, vergisten, rioleringsbeheer, verbranden en storten. De bedrijven leveren grondstoffen en energie.

De Vereniging Afvalbedrijven is gesprekspartner voor overheden en andere instanties. De brancheorganisatie vertegenwoordigt in omzet en afvalvolume ongeveer twee derde van de Nederlandse afvalmarkt.

Verenigingsbureau

Het verenigingsbureau is gevestigd in 's-Hertogenbosch en heeft een kantoor in Brussel.