Header hergebruik

Nieuws

Nieuwsbericht - 29 september 2020

Industrie en afvalbranche presenteren klimaatplannen

Beoogde CO₂-reductie is haalbaar bij goede randvoorwaarden

De plannen van het zogenoemde zesde cluster voor de klimaattransitie zijn overhandigd aan de Tweede Kamer. Het cluster bestaat uit acht industriële sectoren en de afval- en recyclingsector, die een bijzondere positie inneemt omdat die primair milieudienstverlener is en geen producent. De negen sectoren in dit cluster zijn verspreid over het hele land actief.

De Nederlandse afvalenergiecentrales kunnen een forse bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Ze staan klaar om grootschalig CO2 af te vangen en te leveren aan de glastuinbouw die een tekort heeft aan CO2. Ook kunnen de centrales meer warmte- en stoom gaan leveren.

Om dit te realiseren zijn goede randvoorwaarden noodzakelijk. Voor de afval- en recyclingsector gaat het bijvoorbeeld om de erkenning voor de bijdrage aan CO2-besparing in de keten. Als afvalenergiecentrales CO2 afvangen voor levering aan de glastuinbouw, draagt dat bij aan de vermindering van de uitstoot in heel Nederland, omdat de kachels in de kassen uit kunnen. De emissiereductie vindt op papier echter volledig buiten de afvalsector plaats, terwijl die reductie zonder levering niet kan plaatsvinden. De afval- en recyclingsector wil erkenning voor die vermindering van de uitstoot.

Verder kan er meer uitstoot gereduceerd worden als afvalenergiecentrales meer warmte gaan leveren. Hierin is bijna een verdubbeling mogelijk. Meer levering van warmte betekent minder gebruik van fossiele brandstoffen. Andere randvoorwaarden zijn een gerichte ketenaanpak, een consistent beleid op zowel Europees als landelijk en provinciaal niveau en het neutraal uitpakken van de SDE++ voor ETS en niet-ETS bedrijven.

CO2-heffing kan averechts uitpakken

De voorgestelde CO2-heffing zal wegens een gebrek aan handelingsperspectief voor de sector niet gaan bijdragen aan de ook door de afvalsector gewenste CO2-reductie. De heffing kan zelfs averechts werken, omdat die geen oog heeft voor marktactiviteiten en de weglekeffecten van CO2, het Europese speelveld, het investeringsvermogen op duurzaamheid en het reeds bestaande fiscale kader voor de afvalenergiecentrales.

Het volledige plan voor de klimaattransitie van het zesde cluster is hier te lezen.