Nieuws

Publicatie - 20 maart 2023

Afvalverwerking in cijfers: composteren stabiel, verbranden en storten afgenomen

Rapportage ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2021’ gepubliceerd

In 2021 is vrijwel evenveel gft gecomposteerd als in 2020. De hoeveelheid verbrand afval is licht gedaald met 1%. De hoeveelheid gestort afval met 11 %. De cijfers laten zien dat minder Nederlands afval is verbrand en minder bedrijfsafval en bouw- en sloopafval is gestort.

In 2021 is 1,7 miljoen ton gft-afval gecomposteerd, 7,5 miljoen ton afval verbrand en 1,8 miljoen ton afval (netto) gestort. In totaal is 2,7 miljoen ton grond en 3,2 miljoen ton baggerspecie verwerkt. Dit blijkt uit de rapportage Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2021 van de Werkgroep Afvalregistratie.

Composteren en vergisten

De verwerking van gft-afval is nagenoeg gelijk gebleven. In totaal is in 2021 1,9 miljoen ton afval bij gft-verwerkers verwerkt. Naast 1,7 miljoen ton gft-afval betreft dit onder meer groenafval en swill (keukenafval en etensresten van horeca). In 2021 is 0,7 miljoen ton compost geleverd. In vergistingsinstallaties is 0,4 miljoen ton gft-afval verwerkt. Hierbij wordt voorafgaand aan het composteerproces eerst biogas gemaakt, dat wordt gebruikt voor de opwekking van energie.

Verbranden

De totale hoeveelheid verbrand restafval in Nederlandse installaties bedraagt in 2021 in totaal 7,5 miljoen ton. Dit is een daling van 1% ten opzichte van 2020. 6,4 miljoen ton daarvan komt uit Nederland, een daling van 2%. 1,1 miljoen ton komt uit het buitenland, een stijging van 3%. De energie uit de Nederlandse installaties wordt onder meer geleverd als warmte aan industrie en kassen, en gebruikt als stadsverwarming. Deze geproduceerde energie is in 2021 met 8% gestegen.

Storten

In 2021 is het storten van afval met 11% afgenomen tot 2,4 miljoen ton. 1,8 miljoen ton is daadwerkelijk gestort en 0,3 miljoen ton is toegepast als bouwstof zoals vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit. Ten opzichte van 2020 zijn vooral minder grondreinigingsresiduen, bedrijfsafval, reststoffen van afvalverwerking en asbest gestort.

Grond en baggerspecie

In 2021 is 2,7 miljoen ton verontreinigde grond verwerkt door reiniging, immobilisatie of storting. 56,3 miljoen ton grond is rechtstreeks toegepast, bijvoorbeeld in geluidswallen of voor wegfundering. Er is 3,2 miljoen ton baggerspecie verwerkt en 7,2 miljoen ton is direct toegepast op de (water)bodem.

___

Afvalverwerking in Nederland in het algemeen

In Nederland ontstaat jaarlijks ongeveer 60 miljoen ton afval. Dit wordt op verschillende manieren verwerkt. Ongeveer 80% wordt gerecycled. Het composteren en vergisten van gft-afval valt onder recyclen. Het grootste deel van de rest wordt verbrand in afvalverbrandingsinstallaties, waarbij energie en grondstoffen worden teruggewonnen. Het afval dat niet gerecycled of verbrand kan worden, wordt milieuverantwoord gestort. In het rapport ’Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2021’ staan gegevens over het verbranden en storten van afval, en over het verwerken van gft-afval. Composteerders van (uitsluitend) groenafval worden niet geënquêteerd voor de rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie. Ook is de verwerking van grond en baggerspecie opgenomen in het rapport. Deze laatste twee stromen worden niet meegenomen in de totale hoeveelheid afval die ontstaat in Nederland.

Werkgroep Afvalregistratie

De Werkgroep Afvalregistratie inventariseert jaarlijks de hoeveelheid verbrand, gestort, vergist en/of gecomposteerd afval en de verwerking van grond en baggerspecie in Nederland. In de Werkgroep participeren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Afvalbedrijven en de afdelingen Bodem+ en Circulaire Economie & Afval van Rijkswaterstaat. De verzamelde gegevens worden gecontroleerd en vervolgens gerapporteerd. Voor 2021 zijn deze gegevens vastgelegd in het rapport ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2021’. In het rapport is de verwerking van afval getalsmatig weergegeven. De gegevens van de Werkgroep gelden als landelijk uitgangspunt en worden onder meer gebruikt voor de monitoring en evaluatie van de uitvoering van het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3). Een exemplaar van het rapport ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2021’ is te downloaden via de publicaties op www.afvalcirculair.nl en via Vereniging Afvalbedrijven.

 

Liane Schoonus

Contactpersoon
Liane Schoonus

Onze nieuwsbrief
ontvangen?