Commissie Arbo en Veiligheid

De Vereniging Afvalbedrijven wil veilig en gezond werken binnen de afvalsector naar een hoger plan tillen. Om calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen is het nodig kennis van de risico's die zich voordoen bij bedrijven en met werken met afvalstoffen met elkaar te delen. Ongevallen die zich hebben voorgedaan binnen de bedrijven worden door de leden van de Commissie Arbo en Veiligheid onderling besproken en geëvalueerd met als doel hiervan te leren en in de toekomst dergelijke voorvallen te voorkomen.

De Vereniging Afvalbedrijven heeft samen met sociale partners, brancheorganisaties, bedrijven en werknemers de Arbocatalogus Afvalbranche opgesteld. In de arbocatalogus staan maatregelen voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk, specifiek toegesneden op de situatie in de afval- en rioleringsbranche.

Andere belangrijke peiler voor de commissie is het door de Vereniging Afvalbedrijven geïnitieerde en door het ministerie van SZW gesubsidieerde project Versterken Arbeidsveiligheidscultuur. Veilig en gezond werken wordt vooral bepaald door menselijk gedrag. Voor naleving van de afspraken is een sterke veiligheidscultuur noodzakelijk. Het project werkt aan het veiligheidsbewustzijn van iedereen binnen de bedrijven met workshops en verbeterplannen.

Contactpersoon

Jennifer Koster-Bos

e-mail

073-627 94 44

Voorzitter

Douwe de Boer

Attero