Veiligheid Voorop verbetert prestaties en cultuur

Nieuwsbericht - 06 september 2016

Brzo-bedrijven, branches en veiligheidsnetwerken vinden unaniem dat het programma Veiligheid Voorop een goed programma is en dat het bijdraagt aan de verdere verbetering van de veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties van de Brzo-bedrijven *). Om die reden én omdat veiligheid continue de aandacht verdient, spreken zij de wens uit dat het programma gecontinueerd wordt. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie van het programma Veiligheid Voorop.

Betere definitie prestatie-indicatoren 

Bij de voortzetting van het programma is het van belang dat verbeteringen doorgevoerd worden die de betrokken partijen hebben aangegeven. Deze verbeteringen richten zich met name op de betere definities en keuze van de prestatie-indicatoren, de communicatie met de betrokken partijen en de verdere versterking van zowel de participatie en deelname aan het programma als de samenwerking tussen de betrokken partijen. Bovenal is de wens geuit de werkvloer meer te betrekken bij het programma. Dit wordt direct opgepakt tijdens de Veiligheidsdag op 3 november 2016.

Veiligheid Voorop

Het programma Veiligheid Voorop is in 2011 gestart op initiatief van VNO NCW, VNPI, VNCI, VOTOB en VHCP. Inmiddels zijn in totaal veertien branche- en beroepsverenigingen aangesloten, waaronder de Vereniging Afvalbedrijven, en is 76 procent van de Brzo-bedrijven in de chemieketen aangesloten bij Veiligheid Voorop.

Lees hier de managementsamenvatting van de evaluatie Veiligheid Voorop. 

*) Brzo-bedrijven moeten bij de omgang met gevaarlijke stoffen voldoen aan de regels uit het Besluit Risico's Zware Ongevallen (Brzo)

Lees meer »