VA neemt deel aan hoorzitting over Brexit in het Britse House of Lords

Nieuwsbericht - 27 november 2017

Een ‘harde’ Brexit zal grote gevolgen hebben voor de handelsrelaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Nederlandse afvalbranche. Tijdens een hoorzitting in een Kamercommissie van het Britse Hogerhuis over het de gevolgen van Brexit heeft de Vereniging Afvalbedrijven haar zorgen geuit.

Binnen de Europese Unie bestaat een bloeiende markt voor recycling van en energieterugwinning uit afvalstoffen. Het Verenigd Koninkrijk (VK) maakt onderdeel uit van die markt. Elk jaar wordt ongeveer drie miljoen ton recyclebaar materiaal, met een economische waarde van meer dan £ 900 miljoen, vanuit het VK geëxporteerd naar andere EU-landen. Daarnaast exporteert het VK ongeveer 4,2 miljoen ton RDF / brandbaar restafval naar EU-lidstaten voor energieterugwinning. Hiermee is ongeveer £ 380 miljoen gemoeid.

Ecologische en economische gevolgen

Een ‘harde’ Brexit leidt in de visie van de sector tot ecologische en economische schade. Omdat het VK zelf niet over voldoende recycling- en verbrandingscapaciteit beschikt en nog sterk afhankelijk is van storten, levert het exporteren van brandbaar restafval naar landen met beschikbare capaciteit milieuvoordelen op. Door de export worden in het VK stortgasemissies vermeden en in het land van ontvangst wordt het gebruik van fossiele brandstoffen beperkt. Een economisch voordeel is dat het VK kan investeren in het ontwikkelen van recyclinginstallaties in plaats van afvalenergiecentrales. In de EU-lidstaten die het brandbaar restafval kunnen verwerken, wordt bovendien kapitaalvernietiging voorkomen en werkgelegenheid behouden.

Hoorzitting House of Lords

Woensdag 22 november vond in een Kamercommissie van het Britse Hogerhuis een ‘hearing’ plaats over de gevolgen van Brexit voor de afvalsector. Negen specialisten waren gevraagd om hun visie te geven. De Vereniging Afvalbedrijven (VA) was de enige buitenlandse partij die hieraan deel mocht nemen. Unico van Kooten uitte namens de VA zijn zorgen over de gevolgen en problemen die Brexit dreigt te veroorzaken voor de handel tussen Nederland en het VK. Van Kooten noemde uitgangspunten voor de Brexit een mission impossible: “Je kan niet uit de EU stappen en alle voordelen willen behouden.” Uit de hoorzitting werd duidelijk dat eigenlijk niemand precies weet wat de gevolgen zijn van de Brexit. Verwacht wordt wel dat een harde Brexit export van afval bemoeilijkt en duurder zal maken, waardoor de kans groot is dat het afval in het VK wordt gestort. Daarnaast is de verwachting dat export aanzienlijk meer administratie vergt en transporten langer gaan duren.

Handelsrelaties behouden

De Nederlandse afvalsector dringt er bij de autoriteiten van het VK en de Europese Unie op aan om de bestaande handelsrelaties na Brexit zo veel mogelijk te handhaven. In het belang van de transitie naar een CO₂-arme circulaire economie moeten onnodige belemmeringen en invoertarieven voor de handel in afval worden vermeden. Als buren is het belangrijk dat het VK en de EU elkaar waar mogelijk aanvullen. Vooral wanneer het milieu baat heeft bij grensoverschrijdende markten zoals de afval- en recyclingmarkt. Tijdens de hoorzitting riep Van Kooten daarom ook op om de internationale Green Deal North Sea Resources Roundabout, die werkt aan versoepeling van de administratieve lasten bij overbrenging van bepaalde afvalstromen, voort te zetten. “De rotonde, waar zelfs Frankrijk aan deelneemt, gaat niet alleen over het stimuleren van de overbrenging maar ook om het delen van kennis en het ontwikkelen van innovaties.”

Lees meer »