Toch een exportbelasting?

Amendementen over exportbelasting en zuiveringsslib

Nieuwsbericht - 04 november 2014

In zijn reactie op de eerste termijn van het wetgevingsoverleg voor het Belastingplan 2015 verzette staatssecretaris Wiebes zich tegen een exportbelasting. "Theoretisch gezien volkomen juist", aldus de staatssecretaris, maar hij verwacht dat de omvang van export beperkt is en is van mening dat de uitvoering van een dergelijke heffing te ingewikkeld is. Later op de dag kwam er toch wat beweging. Wiebes maakte duidelijk dat een systeem op vergunningsniveau in zijn ogen de enige mogelijkheid is. Gisteren vond het vervolg plaats van het wetgevingsoverleg voor het Belastingplan 2015.

Heffing op basis van exportbeschikking

Volgens Wiebes brengt de 13 euro belasting per ton geen grote exportbeweging op gang. De verschillen in verbrandingstarieven en transportkosten spelen in zijn visie een veel grotere rol. Wiebes heeft grote zorgen over de handhaving van een exportheffing. Zowel de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als de Belastingdienst hebben de exportheffing sterk ontraden, aldus de staatssecretaris. Wiebes stelde voor de export een jaar lang te monitoren. Als blijkt dat de export fors toeneemt, zal een correctie plaatsvinden.
In een reactie stelde Elbert Dijkgraaf van de SGP dat Nederlandse afvalenergiecentrales (AEC's) op dit moment "op de bodem van de markt opereren". Hij verwacht dat 13 euro een aanzienlijk verschil zal maken. Wat de handhaving betreft stelde Dijkgraaf: "De exportheffing zal minimaal 8 miljoen euro opbrengen, daar kan je heel wat handhaving voor organiseren." Dijkgraaf heeft even later samen met Wouter Koolmees (D66) een amendement ingediend met een exportbelasting van 13 euro die aanhaakt op de vergunning voor hoeveelheden te exporteren afval en niet op de terugmeldingen van het feitelijke geëxporteerde afval. Hierna draaide de staatssecretaris bij. Wel gaf hij aan dat een exportheffing niet per 1 januari 2015 mogelijk zal zijn.

Overgangsregeling

Ed Groot (PvdA) en Wouter Koolmees (D66) willen een overgangsregeling voor bestaande voorraden die liggen opgeslagen buiten het terrein van de AEC om zo "belasting met terugwerkende kracht" te voorkomen. Anders moeten de AEC's daarover belasting betalen zonder dat ze dit op de ontdoener kunnen verhalen. Wiebes leek niet bereid hieraan tegemoet te komen. "De afvalketen is fors en we moeten het meetpunt ergens neerleggen", aldus de staatssecretaris. Groot vindt dat voor de "enkele bedrijven die het betreft" een eenmalige oplossing gevonden moet kunnen worden en kondigde aan hier een motie over in te dienen.

Vrijstelling zuiveringsslib

Dijkgraaf (SGP) en Koolmees (D66) hebben, samen met VVD-er Helma Neppérus, een amendement ingediend dat een uitzondering voor zuiveringsslib regelt. Als zuiveringsslib wordt geleverd aan een zuiveringsinstallatie wordt het niet belast, maar bij verwerking door een AEC wel. Het amendement beoogt dit onderscheid te laten vervallen. Over het belasten van de verwerking van zuiveringsslib in een AEC zei de staatssecretaris zelf "dat verdient geen schoonheidsprijs". Ondanks dat Wiebes liever niet het pad van uitzonderingen op wil zei hij: "Als het kan worden opgelost, staan we daar niet onsympathiek tegenover."

Plenaire behandeling Belastingplan 2015

Op 11 en 12 november vindt het vervolg van het wetgevingsoverleg plaats tijdens de plenaire behandeling. Op 13 november stemt de Tweede Kamer over de ingediende amendementen en moties.

Lees meer »