Regeerakkoord biedt kansen en zorgen

Nieuwsbericht - 11 oktober 2017

In het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst, dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gisteren hebben gepresenteerd, worden voor de afval- en recyclingsector belangrijke voorstellen gedaan. Een aantal beleidsvoornemens biedt de sector kansen in de transitie naar de circulaire economie. De sector maakt zich daarnaast ook zorgen over de effecten van enkele andere beleidsvoornemens, met name als het gaat om de internationale concurrentiepositie van het Nederlandse (afval)bedrijfsleven.

CO₂-reductie

De politieke partijen zien de transitie naar de circulaire economie vooral in het licht van de te realiseren klimaatdoelstellingen. Een principe dat de Vereniging Afvalbedrijven ondersteunt. Om de doelstellingen te kunnen realiseren, wordt van de industrie verwacht dat de CO₂-emissies door recycling met 1 Mton worden gereduceerd. De CO₂-afvang door afvalenergiecentrales (AEC’s) moet tot een reductie van 2 Mton leiden. De Simuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt hiertoe verbreed. Om de industrie te ondersteunen zullen de middelen uit de SDE+ oplopen tot 3,2 miljard euro per jaar. In een nationaal Klimaat- en Energieakkoord, opvolger van het huidige Energieakkoord, worden met alle sectoren afspraken gemaakt over het tijdpad.

Kilometerheffing vrachtverkeer

In navolging van ons omringende landen wil de nieuwe regering zo snel mogelijk een kilometerheffing voor vrachtverkeer invoeren. Het daarvoor te introduceren registratie- en betalingssysteem wordt gelijk aan dat in de buurlanden, zodat voor vrachtauto’s geen extra apparatuur benodigd is. De inkomsten uit deze heffing worden in overleg met de sector teruggesluisd naar de vervoerssector, door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en middelen voor innovatie en verduurzaming. 

Verhoging afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019

De belasting op het storten en verbranden van afval wordt vanaf 1 januari 2019 verhoogd met een nog onbekend bedrag. De politieke partijen geven aan dat voor het effectueren van deze maatregel een exportheffing noodzakelijk is. Voor de Vereniging Afvalbedrijven is een exportheffing een absolute randvoorwaarde voor een verhoging van de belasting omdat anders een marktverstorende situatie wordt gecreëerd. Het is daarom strikt noodzakelijk dat de heffing op stromen die in het buitenland worden verwerkt op 1 januari 2019 effectief is. Het ministerie van Financiën verwacht dat dit het geval zal zijn en dat vanaf deze datum de overbrenging van afvalstoffen wordt belast. Het komende jaar wordt gebruikt voor de beantwoording van nog openstaande vragen en het opstellen van een onderliggende Algemene Maatregel van Bestuur waarin diverse regels voor de uitvoering worden gesteld.

Vrijstellingen biomassa en slib vervallen

De nieuwe regering schrapt de vrijstelling van de afvalstoffenbelasting voor biomassa en slib, die de Tweede Kamer in 2015 per amendement heeft geregeld voor de verwerking van deze stromen in inrichtingen die zijn vergund voor het verbranden van huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval. Deze uitzondering is nodig omdat anders bijvoorbeeld biomassa-energiecentrales (BEC’s) die zich niet bevinden in een dergelijke inrichting, een aanzienlijk nationaal en internationaal concurrentievoordeel hebben en een ongelijk speelveld ontstaat. Het vervallen van de vrijstelling voor zuiveringsslib zal vooral een prijsopdrijvend effect hebben, omdat er nauwelijks economisch verantwoorde mogelijkheden zijn de hoeveelheid slib te reduceren. Ook met het oog op de noodzaak om meer duurzame energie op te wekken, is het schrappen van de vrijstelling voor biomassa hoogst  opmerkelijk. De verwerking van biomassa wordt straks belast, terwijl voor de opwekking van duurzame energie met biomassa SDE-subsidie wordt verstrekt.

Lees meer »