PBL: Huidig mestbeleid niet effectief genoeg

Nieuwsbericht - 04 juli 2017

In het voorjaar heeft het Planbureau voor de Leefomgeving Evaluatie Meststoffenwet 2016 gepubliceerd. Uit de evaluatie concludeert het PBL dat het huidig mestbeleid niet effectief genoeg is om overal in Nederland de in Europees verband afgesproken doelen voor schoon oppervlaktewater te halen.

De evaluatie is het resultaat van de afspraak de Tweede Kamer minstens een keer in de vijf jaar te informeren over de doeltreffendheid en effecten van de Meststoffenwet in de praktijk. De Evaluatie Meststoffenwet 2016 omvat de periode 2006-2014.

Evaluatie Meststoffenwet

De Meststoffenwet is de Nederlandse uitwerking van de Europese Nitraatrichtlijn. De Meststoffenwet bepaalt onder meer hoeveel stikstof en fosfaat via kunstmest en dierlijke mest mag worden gebruikt op grasland en bouwland en op welke wijze de meststoffen mogen worden toegediend. Uit de evaluatie blijkt dat het meststoffenbeleid effect heeft maar het mestprobleem niet oplost. Enkele constateringen:

  • Nitraatdoel is bijna gehaald maar overschrijding in het zuidelijk zandgebied (in Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg) blijft hardnekkig;
  • Huidige Meststoffenwet vermindert eutrofiëring in 2027 nauwelijks;
  • Huidige beleidsaanpak biedt weinig perspectief voor oplossing mestprobleem;
  • Begrenzing omvang veehouderij blijft nodig;
  • Toenemende afhankelijkheid mestexport maakt veehouderij kwetsbaar;
  • Huidige aanpak van mestprobleem loopt tegen zijn grenzen aan;
  • Regionaal maatwerk biedt meer perspectief om de nutriëntendoelen van de Europese Kaderrichtlijn Water te halen.

6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Momenteel wordt het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn voorbereid. Lidstaten zijn verplicht elke vier jaar bij de Europese Commissie een actieprogramma in te dienen, waarin de maatregelen beschreven worden om te voldoen aan de eisen en doelen van de Europese Nitraatrichtlijn. Het huidige 5e Actieprogramma loopt tot en met 31 december 2017. Uiterlijk op die datum moet Nederland het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de periode 2018-2021 bij de Europese Commissie inleveren. Op 8 mei heeft de staatssecretaris van Economische Zaken een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de tijdlijn van de invulling van het 6e Actieprogramma. In eerdere brieven heeft Van Dam de contouren van de inhoud van het programma geschetst. Er is nog weinig bekend over de inhoud, omdat nog overleg plaatsvindt met betrokken sectoren en de Europese Commissie. Het Algemeen Overleg dat gepland stond voor eind juni, is tot na het zomerreces uitgesteld.

Lees meer »