Onderzoek onderschrijft bodemverbeterende waarde compost

Nieuwsbericht - 22 juni 2017

Uit onderzoek van het Nutriënten Management Instituut (NMI) blijkt dat extra gebruiksruimte voor compost nuttig is als bodemverbeterende maatregel in de landbouw. Het NMI heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Afvalbedrijven (VA).

Begin 2017 heeft de VA een onderzoeksprogramma opgezet met als doel de waarde van compost als bodemverbeteraar aan te tonen en te laten zien dat compost kan bijdragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen en het realiseren van de circulaire economie. Hiervoor heeft zij het NMI onderzoek laten doen naar het gebruik van organische bodemverbeteraars en het resultaat daarvan op de doelstellingen van het Nederlandse meststoffenbeleid. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft binnen het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn aangegeven ‘te bezien hoe het gebruik van bodemverbeterende middelen in de landbouw op verantwoorde wijze kan worden bevorderd’. Met het onderzoek wil de VA de Nederlandse overheid hiervoor handvatten bieden.

Conclusies onderzoek

Samengevat heeft het onderzoek drie conclusies opgeleverd:

  • Bij het gebruik van het WOG-WOD-model, dat door de overheid wordt gebruikt ter onderbouwing van gebruiksnormen, bestaat een reëel risico dat de nitraatuitspoeling bij toepassing van compost wordt overschat.
  • De aanvoer van effectieve organische stof kan substantieel worden verhoogd door het creëren van een extra fosfaatgebruiksruimte van 5 kg P2O5/ha voor compost.
  • Het is zinvol om onderscheid te maken tussen ‘organische bodemverbeteraars’ die vooral organische stof leveren en ‘organische meststoffen’ die vooral nutriënten leveren.

Lees meer »