Ondertekenaars herfstakkoord ook kritisch over stortbelasting

Nieuwsbericht - 29 oktober 2013

Zoals te verwachten hebben de PVV en SP kritiek op het Belastingplan van staatssecretaris Frans Weekers van Financiën. Zo is de PVV fel tegen de herinvoering van de belastingen op het storten van afval. Dat leidt volgens de PVV alleen maar tot het op straat of in bossen of sloten dumpen van afval. Het CDA plaatst vooral kanttekeningen bij het realiseren van diverse begrotingsdoelen, zoals die voor de afvalstoffenbelasting. Behalve deze oppositiepartijen stellen ook SGP, CU en D66 -ondertekenaars van het herfstakkoord waarin deze maatregel is opgenomen  kritische vragen over hantering van één tarief, terwijl alleen het recyclebare en brandbare afval van de stort weggestuurd moet worden. Ook zij vrezen dat voor veel afval weglekeffecten gaan optreden. De belasting moet niet haar doel voorbij schieten, aldus de fracties. De VVD heeft vergelijkbare vragen.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft eveneens aangegeven niet blij te zijn met terugkeer van deze belasting. Deze organisatie merkt op dat in de Fiscale Agenda uit 2011 over de afvalstoffenbelasting staat dat het belang van deze heffing sterk is verminderd en dat het afschaffen van de afvalstoffenbelasting niet moet leiden tot een toename van het storten van herbruikbare of verbrandbare afvalstoffen. De feiten bevestigen dat de belasting op het laatst geen sturende werking meer had en dat sinds de afschaffing van de belasting -afgezien van enige overgangsperikelen- niet meer afval wordt gestort.

Lees meer »

Met de maatregel, die uitgaat van een uniform tarief van 51 euro, wordt de stortsector geconfronteerd met een heffing die 100 miljoen euro moet opbrengen, terwijl de omzet in de stortsector zo'n 35 à 40 miljoen euro bedraagt. Dit staat niet tot elkaar in verhouding. Bovendien is het de vraag of het stortaanbod gelijk blijft.
VNO-NCW vreest dat bedrijven na herinvoering juist niet zullen inzetten op vergroening. In een brief aan de Tweede Kamer verwijt VNO-NCW het kabinet geen eenduidig beleid te voeren. De herinvoering van de afvalstoffenheffing in oktober 2014 zal volgens de ondernemingsorganisatie niet leiden tot de gewenste vergroening. In plaats daarvan zal de heffing leiden tot het transport van afval naar het buitenland, minder recycling en het uitstellen of zelfs schrappen van bodemsanering en asbestverwerking door bedrijven. De nieuwe stortbelasting zal dus het tegenovergestelde effect van vergroening hebben, aldus de ondernemingsorganisaties. VNO-NCW en MKB-Nederland roepen op tot overleg met de afvalsector om op een effectieve wijze tot vergroening te komen.

Ook de Raad van State is kritisch over het terugdraaien van fiscale maatregelen, waaronder de herinvoering van de belasting op het storten van afval. Dit getuigt volgens de Raad niet van een bestendig fiscaal beleid en bevordert niet het vertrouwen in de fiscale wetgever.

Of dit alles ook tot aanpassing van het Belastingplan leidt is de vraag. Het Herfstakkoord wordt waarschijnlijk niet zomaar opzij gezet. Nu luidt het wetsvoorstel dat de stortbelasting op 1 oktober 2014 in werking treedt. Dat zou tijd moeten geven om tot een zinniger maatregel te komen. Dan is wel enige flexibiliteit rondom de inwerkingtreding nodig en kunnen de komende maanden worden gebruikt voor overleg over effectieve vergroening via een fiscale maatregel.