Nu de monitoring nog…

Column voorzitter - 22 maart 2013

U kent ze wel: taaie en ingewikkelde dossiers die veel tijd vergen en alleen via moeilijke en langdurige besluitvorming tot stand komen. Een goed voorbeeld is het Verpakkingenakkoord, dat uiteindelijk per 1 januari tot langjarige afspraken heeft geleid tussen producenten/importeurs, gemeenten en rijksoverheid. Het doel is duidelijk: beperking en beheersing van materiaalstromen, beperking van zwerfafval, verlaging van de milieudruk en dat alles in een gezond economisch kader. Duidelijk is dat hier grote belangen mee zijn gemoeid, zowel economisch als maatschappelijk, en dus ook politiek. Wij zijn blij met de nu gemaakte afspraken en, als uitvoerende partij, kijken wij uit naar een goede samenwerking met betrokken partijen.

Lees meer »

Een sterkere regierol van de gemeenten vinden wij positief, wij denken graag mee bij de verdere uitwerking van de nieuwe afspraken. Een belangrijke is de noodzakelijke monitoring die betrouwbare en beschikbare resultaten oplevert. De laatste jaren is veel tijd verspild aan discussies over de zogenoemde Certificeringsrichtlijn Verpakkingen (CRV). Wellicht een bruikbaar instrument voor het volgen van het verpakkingsafval van consumenten. Voor bedrijfsafval is het echter volstrekt ongeschikt omdat dit op een geheel andere manier wordt ingezameld. Het afval komt hier grotendeels in mengvrachten vrij.

Voor een betrouwbare monitoring van bedrijfsverpakkingsafval is het veel logischer om aan te sluiten op de bestaande praktijk en de bestaande certificering (ISO 9000/14000). Kunststofverpakkingsafval vraagt bijzondere aandacht. Het is lastig te monitoren omdat het bij bedrijven gemengd met andere stromen wordt ingezameld. Hiervoor moeten kentallen worden ontwikkeld, zoals dat voor oudpapier al jaren gebruikelijk is. Dan kan er iets zinvols worden gezegd over de percentages. Bijkomend voordeel is dat de administratieve lasten voor de bedrijven niet onnodig worden verhoogd.

Het is van groot belang om er samen voor te zorgen dat de monitoring leidt tot betrouwbare en bruikbare cijfers. Laten we niet vergeten dat het definitieve besluit over de afschaffing van het statiegeld in 2014 hierop gebaseerd wordt.

ir. Pieter H. Hofstra
Voorzitter Vereniging Afvalbedrijven