Nieuwe handreiking met stappenplan voor risicoanalyse ZZS

Nieuwsbericht - 03 oktober 2018

Afval kan schadelijke stoffen bevatten die niet in het milieu mogen komen. Om te voorkomen dat dat gebeurt, gelden voorschriften. Voor afval dat zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bevat, gelden extra regels op basis waarvan wordt afgewogen of het afval kan worden hergebruikt of moet worden vernietigd. Deze voorschriften maken deel uit van van het derde Landelijke afvalbeheerplan (LAP-3).

In de nieuwe handreiking van het RIVM staat een stappenplan op basis waarvan een vergunninghouder kan afwegen of het afval veilig te recyclen is. De vergunninghouder moet eerst nagaan of de ZZS afgescheiden kunnen worden van de afvalstroom. Als dat niet kan, is een risicoanalyse van het afval nodig voor de beoogde toepassing. Die maakt duidelijk of de risico’s van de aanwezige ZZS al dan niet aanvaardbaar zijn. Mochten ze dan onaanvaardbaar blijken, dan kan het bevoegd gezag besluiten om geen vergunning af te geven voor de toepassing en moet naar een minder risicovolle toepassing van het ZZS-houdende afval worden gezocht.

Lees meer »