Meer gft-afval gecomposteerd en vergist

Jaarrapportage 'Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2014' gepubliceerd

Publicatie - 18 november 2015

In 2014 is in Nederland in totaal 1,4 miljoen ton gft-afval gecomposteerd en vergist. Dat is een groei van zeven procent ten opzichte van 2013. De hoeveelheid restafval die is verbrand is met 1 procent toegenomen tot 7,6 miljoen ton. De hoeveelheid buitenlands restafval die in 2014 in Nederlandse installaties is verbrand, is met 1,6 miljoen ton gelijk aan het voorgaande jaar. In 2014 is het storten afgenomen tot 2,2 miljoen ton, waarvan 1,9 miljoen ton daadwerkelijk is gestort. De rest is toegepast als milieubeschermende voorziening op stortlocaties. Aan grond is in 2014 4,1 miljoen ton verwerkt. De verwerking van baggerspecie fluctueert sterk. In 2014 is 4,5 miljoen ton verwerkt. Dit blijkt uit de rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2014.

[klik om te vergroten]

Composteren en vergisten

De hoeveelheid verwerkt gft-afval ligt voor het eerst weer op het niveau van tien jaar geleden. Het afgelopen decennium is sprake geweest van een redelijk stabiel aanbod van gft-afval. In 2014 is dit ten opzichte van 2013 met zeven procent gestegen tot 1,4 miljoen ton. Hiervan is ruim 0,4 miljoen ton verwerkt in vergistingsinstallaties. Bij vergisten wordt behalve compost ook biogas gemaakt. Dit biogas wordt gebruikt voor de opwekking van energie. Naast gft-afval verwerken de installaties ook andere organische stromen, in 2014 in totaal 1,7 miljoen ton. Van het verwerkte gft-afval is 0,7 miljoen ton compost gemaakt. Groencomposteerders worden niet geënquêteerd voor de rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie.

Verbranden

De totale hoeveelheid verbrand restafval in Nederlandse installaties bedraagt in 2014 7,6 miljoen ton. 1,6 miljoen ton daarvan komt uit het buitenland. De hoeveelheid uit Nederland afkomstig restafval is met ongeveer 0,1 miljoen ton licht toegenomen tot 6,0 miljoen ton. Dit komt omdat een aantal installaties in 2014 meer doorzet hebben gehad. De geproduceerde energie bij afvalverbranding is toegenomen met tien procent. De extra geproduceerde energie is geleverd als warmte aan industrie en als stadsverwarming.

Storten

Ontdoeners van afval hebben in 2011 geanticipeerd op de aangekondigde afschaffing van de stortbelasting op 1 januari 2012. Zij hebben te storten afval in 2011 tijdelijk opgeslagen en dit na 1 januari 2012 bij stortplaatsen aangeboden. In 2014 is het stortaanbod verder afgenomen. Het ligt nog wel boven het niveau van voor de afschaffing van de stortbelasting.

Grond en baggerspecie

In 2014 is 4,1 miljoen ton verontreinigde grond verwerkt. Daarnaast is nog 49 miljoen ton grond direct toegepast in bijvoorbeeld geluidswallen of wegfundering. Aan baggerspecie is in 2013 4,5 miljoen ton verwerkt. Ook baggerspecie wordt voor het grootste deel direct toegepast in de (water)bodem. In 2014 gaat het in totaal om 10,7 miljoen ton.

Afvalverwerking in Nederland

In Nederland ontstaat jaarlijks ongeveer 60 miljoen ton afval. Dit wordt op verschillende manieren verwerkt. Ongeveer 80 procent wordt gerecycled. Het composteren en vergisten van gft-afval valt onder recyclen. Het grootste deel van de rest wordt verbrand in afvalverbrandingsinstallaties, waarbij energie wordt teruggewonnen. Het afval dat niet gerecycled of verbrand kan worden, wordt milieuverantwoord gestort. In het rapport Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2014 staan gegevens over het verbranden en storten van afval. Verder wordt voor gft-afval gerapporteerd hoe dit verwerkt is. Ook grond en baggerspecie is opgenomen in het rapport. Deze stromen wordt niet meegenomen in de totale hoeveelheid afval dat ontstaat in Nederland.

Werkgroep Afvalregistratie

De Werkgroep Afvalregistratie inventariseert jaarlijks de hoeveelheid verbrand, gestort, gecomposteerd/vergist afval en de verwerking van grond en baggerspecie in Nederland. In de Werkgroep participeren het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Afvalbedrijven en de afdelingen Bodem+ en Afval en Materialen van Rijkswaterstaat. De verzamelde gegevens worden gecontroleerd en vervolgens gerapporteerd. Voor 2014 zijn deze gegevens vastgelegd in het rapport Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2014. In het rapport is de verwerking van afval getalsmatig weergegeven. De gegevens van de Werkgroep gelden als landelijk uitgangspunt en worden onder meer gebruikt voor de monitoring en evaluatie van de uitvoering van het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2). Een exemplaar van het rapport Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2014 is ook te downloaden vanaf de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Lees meer »