Jaarbericht 2016 Vereniging Afvalbedrijven

Jaarbericht - 05 april 2017

Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven haar Jaarbericht 2016. Een tijdlijn geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten van de Vereniging Afvalbedrijven en relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen in de sector in het afgelopen jaar. 

In 2016 heeft de VA veel aandacht besteed aan de herziening van zowel het Europese als het Nederlandse afvalbeleid. Ook heeft de VA zich hard gemaakt voor een verschuiving van de focus van kwantiteit naar kwaliteit bij afvalinzameling en -recycling, en het stimuleren van de vraag naar en de afzet van secundaire grondstoffen. Bijzonder in 2016 is het sluiten van een eerste internationale Green Deal die de markt voor secundaire grondstoffen moet bevorderen. 

Green Deal North Sea Resources Roundabout

In maart 2016 hebben Nederland, Vlaanderen, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk de International Green Deal North Sea Resources Roundabout gesloten. Harmonisatie van beleid voor bepaalde stromen moet de internationale handel eenvoudiger maken. Gestart is met bodemas, compost en PVC. In september is struviet toegevoegd. 

Kwaliteit boven kwantiteit

In de visie van de VA moeten in het overheidsbeleid niet de kwantitatieve inzamelcijfers centraal staan, maar de kwaliteit van het ingezamelde materiaal en de afzetmarkt van de gerecyclede stromen. Het zo lang en hoogwaardig mogelijk in de keten houden van materialen en de afzet van hoogwaardige secundaire grondstoffen is belangrijk voor de transitie naar de circulaire economie. Volgens de VA kunnen overheden met duurzaam inkopen de afzet stimuleren. De sector levert tegen marktconforme tarieven en met de gewenste leveringszekerheid de vereiste kwaliteit waar de markt behoefte aan heeft.

Herziening beleid 

Samen met haar leden heeft de VA een inspraakreactie geleverd op het ontwerp van het derde Landelijk afvalbeheerplan. Binnen de herziening van het Europese afvalbeleid is afgelopen jaar vooral veel aandacht uitgegaan naar de rekenmethode en het meetpunt voor recycling. Met de overheid onderzoekt de VA een invulling van de exportheffing die Europeesrechtelijk houdbaar en handhaafbaar is. 

Meer informatie

In het jaarbericht staan links naar meer online (achtergrond)informatie. Bij het Jaarbericht 2016 geeft de Vereniging Afvalbedrijven tevens een overzicht van de artikelen die ze in het afgelopen jaar heeft gepubliceerd.

Lees meer »

"Met elkaar moeten we de omslag maken naar kwalitatief hoogwaardige producten."
Boris van der Ham - Voorzitter Vereniging Afvalbedrijven
"We moeten investeren in een pull-systeem, dat gestuurd wordt door de marktvraag."
Boris van der Ham - Voorzitter Vereniging Afvalbedrijven