Het MVO-kleurenpalet van: Shanks

In gesprek met klanten

Artikel - 26 juni 2013

Shanks steekt haar voelsprieten uit. Maatschappelijk verant-woord ondernemen (MVO) betekent voor Jan Thewissen, EHS Country manager bij Shanks: stakeholder engagement. Hij wil naar de omgeving luisteren, met partijen in gesprek en open staan voor feedback. ‘Een open dialoog met onze klanten is van essentieel belang.’

Door Addo van der Eijk

Onderdeel van de serie maatschappeijk verantwoord ondernemen (MVO)

In gesprek gaan. Talloze keren komt Jan Thewissen er tijdens het interview op terug. In gesprek met klanten, met medewer-kers, met aandeelhouders, met producenten: dat is waar MVO volgens Thewissen in essentie om draait. Shanks zet met haar MVO-beleid de communicatiedeur open. "Meer dan vroeger gaan we in overleg met onze omgeving", legt Thewissen uit. Vier jaar geleden boog een Shanks-werkgroep zich voor het eerst over de vraag: hoe MVO concreet in te vullen? Thewissen: "MVO is een veelomvattende term. De ISO 26000, een internationale MVO-richtlijn, behandelt maar liefst 33 thema’s. Focus is nodig, willen we ons als bedrijf onderscheiden."Na rijp intern en extern beraad, koos Shanks voor vijf pijlers: milieu, klant, financieel, maatschappij en medewerker. Een brede scope, erkent Thewissen. "Deels komt dat door de decentrale structuur van Shanks, waarbij dochterondernemingen zelfstandig beleid voeren. Dat maakt focussen complexer."

Lees meer »

Luisteren

Shanks legt haar oor te luister bij haar stakeholders. Twee jaar geleden voerde het bedrijf voor het eerst een Shanksbreed klanttevredenheidsonderzoek uit. Met een 8.1 toonde de klant zich zeer tevreden. Over MVO was de klant helder: 92 procent vindt MVO belangrijk, 56 procent stelt zelfs dat Shanks een rol speelt in hun eigen MVO-beleid. Dat signaal pakt Thewissen op. Hij wil met klanten samenwerken, partnerschappen aangaan. “Vroeger vormden afvalbedrijven het einde van de keten. Tegenwoordig denken we met klanten mee over hun bedrijfsprocessen. Met het sluiten van kringlopen gaan we ook de dialoog met producenten aan.” Thewissen wil het klanttevredenheidsonderzoek periodiek herhalen. Hetzelfde geldt voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek, dat dit jaar voor de tweede keer plaatsvindt. Met dergelijke rapportages maakt Shanks de brede scope van MVO-ambities concreet en toetsbaar.

Shanks zet met haar MVO-beleid de communicatiedeur open (foto: Shanks Nederland)

Continu proces

“Elk jaar rapporteren we over de voortgang van de vijf pijlers in ons jaarverslag”, zegt Thewissen. In het afgelopen jaarver-slag staat onder de pijler ‘maatschappij’: aantal klachten met 3 procent gedaald. Onder ‘medewerkers’ lezen we: ziektever-zuim met 0,2 procent gedaald. “Zo maken we onze ambities meetbaar en transparant”, aldus Thewissen. Een weg terug is er niet, realiseert hij zich. “Nu we het MVO-pad op zijn gegaan, moeten we verder. Het is een continu proces. Klanten spreken ons erop aan. Ze vragen er nadrukkelijk om. Grote multinationals en gemeenten, die het voortouw nemen, stellen steeds vaker harde MVO-eisen.” 
Binnen de pijler ‘milieu’ focust Shanks op recycling en CO2. Via de CO2-voetafdruk wordt de pijler meetbaar gemaakt. “Vorig jaar was onze CO2-uitstoot 408 kton. Daarnaast vermeden we in de gehele keten 654 kton CO2 door de productie van groene stroom, secundaire brandstoffen en nieuwe grond-stoffen uit afval.” Om de voetafdruk te verkleinen gaat Thewissen - wederom - het gesprek met de omgeving aan. “Samen met klanten zoeken we naar kansen om de CO2-uitstoot in de keten te beperken.”

Steeds meer afvalbedrijven omarmen het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Een duurzaamheidsgolf trekt door de sector, met de drie p’s - people, planet, profit - als boegbeeld. MVO kent vele verschijningsvormen. In de praktijk kleurt elk afvalbedrijf MVO op zijn eigen wijze in. In deze serie vertellen bedrijven hoe zij het containerbegrip MVO vormgeven.
"Klanten vragen nadrukkelijk om MVO."
Jan Thewissen - Shanks

Downloads