Energieverkenning 2016 gepubliceerd

Publicatie - 31 oktober 2016

Volgens de opstellers van de Nationale Energieverkenning 2016, ECN, PBL en CBS, is het doel voor hernieuwbare energie in zicht. Niet het doel van 14 procent in 2020, maar wel het doel van 16 procent hernieuwbare energie in 2023. De uitstoot van broeikasgassen neemt tussen 1990 en 2020 af met 23 procent, wat meer is dan eerder verwacht.

De Nationale Energieverkenning (NEV) geeft jaarlijks de feitenbasis voor de politieke besluitvorming en het maatschappelijk debat in Nederland over energie. Het rapport besteedt dit jaar extra aandacht aan de doelen van het Energieakkoord. De hoeveelheid hernieuwbare energie blijft in 2020 steken op 12,5 of 12,7 procent, afhankelijk van de definitie. Het doel van 16 procent hernieuwbaar in 2023 komt wel in zicht, onder meer door de bouw van windmolenparken op zee.

Reductie uitstaat broeikasgassen

De reductie van de uitstoot van broeikasgassen gaat sneller dan verwacht. In de huidige ramingen voor 2020 daalt deze met 23 procent ten opzichte van 1990, waar eerder een langzamere daling werd voorzien. In de Urgendazaak heeft de rechter de Staat opgedragen minstens 25 procent daling te realiseren, wat nu dus een stapje dichterbij ligt. Uit de NEV 2016 blijkt echter ook dat de broeikasgasemissies na 2020 nog maar weinig verder zullen dalen. Naar verwachting wordt in Nederland in 2035 30 procent reductie gerealiseerd ten opzichte van 1990. Nederland onderschrijft de ambitie om in 2050 op Europees niveau een reductie van 80 tot 95 procent te halen.

Afvalsector

In de NEV 2016 wordt de verwachting uitgesproken dat de energieproductie door afvalenergiecentrales (AEC's) richting 2023 afneemt. De opstellers van de NEV verwachten dat na 2020 de hoeveelheid restafval afneemt. Daarnaast gaat NEV uit van meer elektriciteitsproductie ten koste van warmtelevering in 2020. Vanaf 2018 wordt de stoom uit de AEC Moerdijk niet meer doorgeleverd aan de naastgelegen warmtekrachtcentrale, maar gebruikt in een eigen turbine om elektriciteit op te wekken. Omdat de huidige energieproductie van Moerdijk in de NEV meetelt als warmte, is dit de oorzaak voor de voorspelde daling in warmtelevering. De sector verwacht dat in de genoemde periode wel een toename van de energieproductie mogelijk is. Door warmte-uitkoppeling kan meer energie uit dezelfde hoeveelheid afval worden gehaald. Verder verwerken de AEC’s brandbaar restafval uit omringende landen dat anders in het land van herkomst wordt gestort. 

Lees meer »