Basisnet voor vervoer gevaarlijk stoffen in werking

Landelijk netwerk moet de risico's zoveel mogelijk te beperken

Nieuwsbericht - 01 april 2015

Vandaag treedt Basisnet in werking. Basisnet is een landelijk netwerk van wegen, spoorwegen en waterwegen waarover vervoer van gevaarlijk stoffen mogelijk is, tot een per route vastgesteld risicoplafond. Het systeem moet voor de lange termijn aan overheden en bedrijfsleven duidelijkheid bieden over risico's die het transport van gevaarlijke stoffen ten hoogste mag veroorzaken. Basisnet is opgesteld in overleg tussen overheid, brancheorganisaties en bedrijfsleven. Het doel: een goede balans tussen vervoer, veiligheid en ruimtegebruik.

Bulkvervoer levensbedreigende stoffen

Het gaat alleen om bulkvervoer van stoffen die bij het vrijkomen levensbedreigend kunnen zijn voor mensen in de omgeving. In het verleden gold al een richtlijn voor het houden van afstand tot infrastructuur waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Met de komst van Basisnet zijn deze afstanden opgenomen in een Ministeriële Regeling.

Veilig vervoer

Basisnet zorgt ervoor dat bedrijven gevaarlijke stoffen – noodzakelijk voor de productie van allerlei goederen – veilig kunnen blijven vervoeren over vaar-, spoor- en autowegen. Daardoor blijven economische clusters en havens goed bereikbaar, ook voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Zo zorgt de rijksoverheid ervoor dat de (inter)nationale concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven goed blijft.

Groeiruimte

De risicoplafonds garanderen groeiruimte voor het vervoer. Door innovatie binnen de vervoerssector op het gebied van veiligheid (veiligheidsmaatregelen), kan meer vervoer binnen de risicoplafonds plaatsvinden. Als een risicoplafond dreigt te worden overschreden, gaat het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) in overleg met vertegenwoordigers van het betrokken bedrijfsleven, om samen te bezien of extra maatregelen nodig zijn, en zo ja welke. Als uiterste maatregel kan de minister van IenM besluiten om het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen over een specifieke route te verbieden.

Meer informatie over Basisnet op de website www.infomil.nl van Rijkswaterstaat. 

Lees meer »