Arbocatalogus voor gevaarlijk afval belicht

Greep uit de pers - 06 september 2016

In het tijdschrift Gevaarlijke Lading staat deze maand een artikel over de Arbocatalogus Afvalbranche. Gevaarlijke Lading beschrijft wat de arbocatalogus kan betekenen voor het veilig inzamelen en verwerken van gevaarlijk afval.

Gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval is afval dat gevaarlijk is voor mens, dier of milieu. Het Besluit Europese Afvalstoffenlijst (Eural) bepaalt of een afvalstof tot de categorie ‘gevaarlijk’ hoort of niet. Voorbeelden zijn batterijen, accu’s, bestrijdingsmiddelen, (minerale) oliehoudende afvalstoffen en afvalstoffen die veel zware metalen, polychloorbifenylen (pcb’s) of andere gevaarlijke stoffen, zoals asbest, bevatten. 

Arbocatalogus Afvalbranche

Het artikel in Gevaarlijke Lading maakt duidelijk dat de Arbocatalogus Afvalbranche per activiteit aangeeft wat de risico's en de bijbehorende maatregelen zijn. Aan de hand van enkele voorbeelden wordt dit inzichtelijk gemaakt, bijvoorbeeld voor het brand- en explosiegevaar van gevaarlijke stoffen. Ook de maatregel ‘verpakken van gevaarlijk afval’ komt aan de orde. De journalist vindt de Arbocatalogus Afvalbranche duidelijk en overzichtelijk. 

Vakblad

Gevaarlijke Lading is een vakblad voor transport, opslag en overslag van gevaarlijke goederen. Het informeert over vervoer (weg, rails, zee, binnenwater en lucht), Europese regelgeving, Nederlandse wetgeving en aanverwante activiteiten voor vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals de persoonlijke veiligheid, en het voorkomen en bestrijden van incidenten.

Lees meer »