Stortbelasting vanaf 1 april

Nu op zoek naar een alternatief voor 2015

Nieuwsbericht - 07 januari 2014

Vlak voor het kerstreces, op 17 december, heeft de Eerste Kamer het Belastingplan 2014 aangenomen. Vanaf 1 april moet 17 euro belasting per ton worden betaald op het storten van afval. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar een alternatief voor deze belasting vanaf 2015, omdat het belasten van storten van afval te weinig inkomsten genereert en niet leidt tot de gewenste vergroening. Uit de uitvoeringsregeling blijkt dat het eerste tijdvak waarover aangifte gedaan moet worden niet een maand maar een half jaar is, dus van 1 april 2014 tot en met 30 september 2014.

Alternatief

Gezocht wordt naar een alternatief dat leidt tot een opbrengst van 100 miljoen euro per jaar en tegelijk een vergroenend effect heeft en de markt niet verstoort. De Vereniging Afvalbedrijven (VA) hoopt dat een langetermijnoplossing wordt gevonden die bijdraagt aan de circulaire economie. De sector is met de overheid in gesprek over de mogelijkheden. De VA heeft het initiatief tot een eerste overleg genomen. Op 9 december heeft een brede vertegenwoordiging vanuit overheid en bedrijfsleven gesproken over uitgangspunten en randvoorwaarden van een alternatieve belasting. Ook heeft de VA tijdens haar Algemene Ledenvergadering op 11 december met een vertegenwoordiging van het ministerie van Financiën over het onderwerp gesproken. Het ministerie komt deze maand met een conceptplan van aanpak. De VA is benoemd als aanspreekpunt voor de gehele afvalsector. Staatssecretaris Weekers van Financiën wil de Tweede Kamer voor het zomerreces informeren over een alternatieve belastingmaatregel.

Lees meer »

Onderzoek

Weekers heeft de Eerste Kamer tijdens de behandeling van het Belastingplan 2014 geïnformeerd over het onderzoek naar een alternatief. Op kritische vragen van Kamerleden, als 'stelt de staatssecretaris eenvoud boven werkgelegenheid en vergroening' en 'gaat eenvoud samen met administratieve kosten en fraudegevoeligheid', antwoordde Weekers dat hij kleine belastingen waar veel ambtenaren mee bezig zijn en die door de samenleving als irritant worden ervaren, niet zinvol vindt. "Je kunt beter wat minder belastingen hebben die heel robuust zijn. De economische ontwikkelingen en de budgettaire context zijn nu echter zodanig dat een andere afweging is gemaakt. Voor de afvalstoffenbelasting ga ik met mijn collega van IenM bekijken of deze zodanig slim vormgeven kan worden dat deze ook echt vergroenend werkt. Recycling moet bevorderd worden. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat grote afvalstromen de grens overgaan, waardoor de afvalenergiecentrales in Nederland regelmatig stil komen te staan. Dat is ook niet efficiënt." Hij begrijpt de wenst tot vergroening om uiteindelijk ook de lasten op arbeid te verlagen, "mits de vergroening robuust is en je niet de bedrijven en de werkgelegenheid het land uit jaagt."

In de bijlage zijn de finale wetsteksten over de afvalstoffenbelasting opgenomen, alsmede de teksten van het uitvoeringsbesluit en de uitvoeringsregeling zoals die per 1 april van kracht worden. In de koppen is een link opgenomen naar de formele publicaties, waarin een en ander is toegelicht.