Stortpraktijk

Al het afval dat niet gerecycled of verbrand kan worden, wordt in Nederland volgens vaste afspraken op milieuhygiënische wijze gestort zonder gevaren voor de volksgezondheid. Om verontreiniging naar bodem, water en lucht te voorkomen, worden op stortplaatsen boven- en onderafdichtingen aangebracht. Het percolaat – dit is water dat uit het stortafval komt – wordt opgevangen en gezuiverd. Het stortgas (biogas) dat ontstaat tijdens de afbraak van organisch materiaal, wordt onttrokken en gebruikt voor het opwekken van duurzame warmte, groene stroom of wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit en als groen gas geleverd aan het aardgasnet. Als de stortplaats helemaal gevuld is, wordt hij afgedicht en krijgt de stortplaats een nieuwe functie. Zo kan er bijvoorbeeld een recreatie- of natuurgebied op worden aangelegd.

Gezonde bedrijfsvoering

Soms is afval te verontreinigd voor recycling of verbranding. Om te kunnen functioneren als achtervang, ook in tijden van een tekort aan recycling- of verbrandingscapaciteit, zorgt de stortsector voor voldoende capaciteit. Dit maakt de stortsector onlosmakelijk onderdeel van de Nederlandse afvalbeheerketen. Het steeds verder afnemende stortaanbod zet de economische positie van bedrijven onder druk. De stortsector investeert in langetermijnoplossingen voor deze ontwikkeling.

Contactpersoon

Lennert Vermaat

e-mail

073-627 94 44