Leveranciers van grondstoffen en energie

De leden van de Vereniging Afvalbedrijven zijn maatschappelijk betrokken en nemen hun verantwoordelijkheid. Ze ontwikkelen en verstrekken diensten voor een duurzame en gezonde samenleving en werkomgeving. Met hoogstaand afvalbeheer, materiaal- en productrecycling, en duurzame energieproductie, leveren de bedrijven een bijdrage aan de klimaatbescherming en het terugdringen van de grondstoffenschaarste. Ze adviseren hun klanten over duurzaam produceren en consumeren zodat de hoeveelheid afval beperkt blijft. Met producenten werken ze samen aan duurzame ontwerpen en productieprocessen, en aan nieuwe businessmodellen.

Op de volgende pagina’s beschrijven we de activiteiten van de leden van de Vereniging Afvalbedrijven aan de hand van de structuur van de vereniging.

Recycling en Inzameling

In Nederland recyclen we bijna tachtig procent van al ons afval. Het gaat om een grote diversiteit aan stromen, denk aan bouw- en sloopafval, papier, glas, metaal, kunststof, gft-afval, afgewerkte olie, accu’s en...

Bioconversie

Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) is een waardevolle grondstof. Van gft-afval wordt compost gemaakt, dat landbouwers en tuinders op hun land gebruiken. Behalve voor compost is het materiaal grondstof voor...

Energie uit Afval

Afval dat niet gerecycled kan worden, zetten afvalenergiecentrales om in energie. De installaties leveren elektriciteit dat wordt ingevoerd op het elektriciteitsnet. Naast stroom leveren ze warmte aan omliggende...

Gevaarlijke en Oliehoudende Afvalstoffen

Bij de verwerking van gevaarlijk afval staan recycling en energieproductie centraal. Er bestaan vele soorten gevaarlijk afval: van afgewerkte olie tot verfafval, van zoutzuur tot accu’s. Talloze stromen vinden, na...

Storten

Er blijft altijd een kleine stroom niet-herbruikbaar en niet-brandbaar afval over, waarvoor storten de enige en beste oplossing is. Storten gebeurt in Nederland op een veilige, duurzame en verantwoorde wijze....

Rioleringsbeheer

Onder de grond ligt in Nederland een wijdvertakt en fijnmazig rioleringsstelsel. Vierentwintig uur per dag stroomt er afval- en regenwater door riolen en kolken. Zwaardere delen zoals zand, slib en organisch materiaal...