Verwerking gevaarlijk afval

Leden van de Vereniging Afvalbedrijven dragen zorg voor een milieuhygiënische verwerking van diverse stromen gevaarlijk afval. Hierbij is het milieu gebaat omdat wordt voorkomen dat verontreinigende stoffen in het leefmilieu terechtkomen en omdat minder gebruik hoeft te worden gemaakt van primaire grondstoffen. Hieronder volgt een toelichting op de verwerkingsroute van enkele van de stromen.

Batterijen en accu’s

Leden van de Vereniging Afvalbedrijven zorgen ervoor dat ingeleverde batterijen en accu’s worden ingezameld en volgens de producentenverantwoordelijkheid worden teruggeleverd aan de producenten en importeurs van deze producten. De materialen worden opnieuw toegepast in de productieprocessen.

Metalen en kunststofverpakkingen

Verpakkingen van verf, lijm, kit en/of hars zijn vooral kunststofverpakkingen en metalen verpakkingen. De stromen komen zowel vrij bij gescheiden inzameling als bij het bewerken van gemengde afvalstoffen. Als de materialen niet meer als verpakking te gebruiken zijn, worden ze bewerkt in een installatie waarbij de verf, lijm, kithars en kunststof verpakkingsresten onder hoge temperatuur omgezet worden in een gasfase het zogenoemde pyrogas. Dit pyrogas wordt gebruikt als brandstof.  De metaalfractie komt beschikbaar voor recycling.

Oplosmiddelen

Een oplosmiddel is een vluchtige organische stof die alleen of in combinatie met andere stoffen wordt gebruikt om grondstoffen, producten of afvalmaterialen op te lossen, of als schoonmaakmiddel om verontreinigingen op te lossen. Andere functies kunnen bijvoorbeeld zijn verdunner, dispergeermiddel, weekmaker, conserveermiddel of middel om de viscositeit of oppervlaktespanning aan te passen. De samenstelling van het in het afvalstadium geraakte oplosmiddel is sterk afhankelijk van het oorspronkelijke oplosmiddel en de bij de toepassing vrijgekomen verontreinigingen. De verontreinigingen kunnen zowel van organische als van anorganische aard zijn. Regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen worden gedestilleerd. Niet-regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen worden ingezet als brandstof.

CFK's, HCFK's, HFK's en andere halonen

Chloorfluorkoolstoffen (CFK’s) en chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK’s) en fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) zijn ook bekend als 'koudemiddelen'. CFK's, HCFK's en HFK’s kunnen vrijkomen bij de verwerking van koelkasten, diepvrieskasten, klimaatregelingsapparatuur en warmtepompsystemen. Halonen kunnen vrijkomen bij de bewerking van brandblussers en brandbeveiligingssystemen. Deze vrijkomende stromen worden verwerkt met energieterugwinning.

Olie/water/slib-mengsels en oliehoudende slibben

Olie/water/slib-mengsels (ows-mengsels) komen vooral vrij bij olie- en slibafscheiders. Ze ontstaan ook bij schoonmaakactiviteiten en bij afvalbewerkingstechnieken zoals decanteren. Ook kan worden gedacht aan mengsels afkomstig uit de scheepvaart (bijvoorbeeld oliehoudende ladingrestanten, oliehoudend afval van lading, oliehoudend waswater, ballastwater, bilgewater en slobs). Ows-mengsels worden gescheiden in een oliefractie, een slib/zand-fractie en een waterfractie. De oliefractie die resteert na scheiding wordt nuttig toegepast. De zand- en/of slibfractie die resteert na scheiding wordt gereinigd. De waterfractie wordt in een waterzuiveringsinstallatie behandeld. Het gereinigde water wordt geloosd.

Afgewerkte olie

Afgewerkte olie is smeer- en systeemolie die in het afvalstadium is geraakt. Deze olie komt met name vrij bij verbrandingsmotoren, transmissiesystemen, machines, turbines en hydraulische systemen. De afgewerkte olie wordt geregenereerd tot basisolie. Wanneer regeneratie vanwege technische of economische redenen niet haalbaar is, kan het eveneens worden opgewerkt tot gasolie of een gelijkwaardige brandstof.

Ziekenhuisafval

Afval van gezondheidszorg bij mens of dier komt hoofdzakelijk vrij bij intramurale instellingen, extramurale instellingen, dierenartsen, onderzoekscentra, laboratoria, ggd’s, huis- en tandartsenpraktijken en gebruiksruimten voor drugsgebruikers. Het gaat daarbij met name om afval dat vrijkomt bij verloskundige zorg en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij de mens of dier en/of verwant onderzoek. De gespecialiseerde verbrandingsinstallatie in Dordrecht zet deze afvalstroom om in energie. 

Giftige stoffen

Giftige stoffen als bestrijdingsmiddelen en chemicaliën met zware metalen worden zorgvuldig verpakt en verbrand bij hoge temperaturen (+ 1400 C). Deze hoge temperaturen zorgen ervoor dat de giftige organische componenten volledig worden afgebroken en dat de uitstoot van rookgassen voldoet aan de Europese normen. De in de as-fractie aanwezige zware metalen worden door deze verwerkingsmethode tot een minimale hoeveelheid gereduceerd en in een deponie opgeslagen voor mogelijk toekomstige nuttige toepassing.

Zuren en logen

In een ONO-installatie bestemd voor het behandelen van chemisch verontreinigd afvalwater wordt met het principe van waste-to-waste in geconditioneerde omstandigheden een proces van Ontgifting (indien noodzakelijk), Neutralisatie en Ontwatering (ONO) tot stand gebracht. Hierbij worden corrosieve en soms giftige eigenschappen van de zuren en logen geneutraliseerd en verwijderd. Wat overblijft, is grotendeels loosbaar water en een beperkte hoeveelheid filterkoek. De filterkoek is veelal weer herbruikbaar in andere processen.

Contactpersoon

Jennifer Koster-Bos

e-mail

073-627 94 44