Installaties

De sector beschikt over moderne installaties die duurzame energie produceren door afval met een hoog rendement te verbranden. De energieproductie vindt plaats in de volgende installaties:

Afvalenergiecentrales

In Nederland staan twaalf moderne afvalenergiecentrales (AEC’s). Deze centrales zetten brandbaar restafval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval om in duurzame energie. In 2011 hebben de centrales met 7,2 miljard kilo brandstof 4.500 GWh elektriciteit geproduceerd. Dit is voldoende voor het verbruik van 1,35 miljoen huishoudens. Door meer preventie en recycling neemt de hoeveelheid brandbaar restafval in Nederland af. De installaties vullen de beschikbare capaciteit met restafval uit Europese lidstaten die over onvoldoende capaciteit beschikken en waar nog veel afval wordt gestort. Verwerking in een Nederlandse AEC heeft milieuvoordelen boven storten in het land van herkomst. Onderzoek wijst uit dat deze milieuvoordelen ruimschoots opwegen tegen de klimaateffecten van het transport.

Biomassa-energiecentrales

Houtachtige biomassastromen leveren in biomassa-energiecentrales een hoger energierendement op dan in afvalenergiecentrales. In Nederland draaien meerdere biomassacentrales die biomassa omzetten in duurzame energie. De belangrijkste brandstof van deze installaties is afvalhout afkomstig van scheidingsinstallaties voor bouw- en sloopafval en snoeihout. Dergelijke centrales staan onder meer in Alkmaar, Hengelo en Rozenburg. Gezamenlijk wekken deze drie installaties 450 GWh per jaar op, genoeg om 135 duizend huishoudens van stroom te voorzien.

Centrales voor specifieke stromen

Afvalenergiecentrales kunnen niet alles verwerken. Specifieke stromen vereisen aparte installaties. Voor rioolwaterzuiveringsslib staan in Nederland twee slibverbrandingsinstallaties: in Dordrecht en in Moerdijk. Beide installaties produceren elektriciteit, de installatie in Dordrecht levert tevens warmte aan een rioolwaterzuivering. De installatie in Moerdijk levert vliegas aan fosfaatproducenten zodat het als grondstof opnieuw in de kringloop komt. Daarnaast wordt hier CO2 teruggewonnen. Specifiek ziekenhuisafval wordt in Dordrecht verwerkt in de ziekenhuisafvalverbrandingsinstallatie. Deze installatie levert stoom aan de naastgelegen afvalenergiecentrale.

Contactpersoon

Han van Rijssen

e-mail

073-627 94 44